Chào mừng quý vị đến với Blog HÓA HỌC .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Danh sách download >

đề thi hóa cấp huyện năm học 2012-2013

phßng GD & §T
 BÙ ĐĂNG    ®Ò thi chän ®éi tuyÓn häc sinh giái
                    cÊp HUYỆN líp 9
        N¨m  häc : 2012 – 2013
                                                              M«n thi: Ho¸ häc
                                                        ( Thêi gian lµm bµi: 150 phót)
                                                              (§Ò thi nµy gåm 05c©u, 02 trang)
C©u 1: (6.®) ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc vµ ghi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶n øng  
(nÕu cã) thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau:
                      II           2          II
                      B                       A
             5            4    3      1          7    
                                                          IV                 VI       11         VI           VI            
    IV C         6         S              8        C           D            E     F  
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Trong ®ã A,B,C,D,E,F, lµ nh÷ng hîp chÊt cña l­u huúnh víi ho¸ trÞ lµ nh÷ng sè la m•
C©u 2 :(3.5®):  
Cã 5 chÊt  bét mµu tr¾ng  ®ùng trong 5 b×nh riªng biÖt mÊt nh•n: NaCl , Na2CO3
 Na2SO4, BaCO3, BaSO4 chØ ®­îc dïng n­íc vµ khÝ CO2 .H•y nªu c¸ch  biÖt c¸c
b×nh mÊt nh•n trªn b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc .
Câu 3. (4®) Lắc m (g ) bột sắt với 500ml lít dung dịch A gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 đến khi phản ứng song thu được 17,2(g) chất rắn B. Tách B được nước lọc C . Cho nước lọc C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 18,4 (g) kết tủa Hai Hiđro xit  kim loại . Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đối được 16g chất rắn .
    a, Tính m
    b, Tính nồng độ Mol/lít các muối trong dung dich a

C©u 4:(2.5®) a. Nªu hiÖn t­îng x¶y ra vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc khi nhóng thanh Zn vµo dung dÞch H2SO4 96%
b.Th«ng th­êng ®Ó dËp t¾t ®¸m ch¸y , ng­êi ta dïng b×nh khÝ CO2 .Trong tr­êng hîp ®¸m ch¸y nµo ng­êi ta kh«ng thÓ dïng b×nh khÝ CO2 ®Ó dËp t¾t ngän löa ? Nªu dÉn chøng cô thÓ.
C©u 5: (4,0 ®iÓm)
Cã 2 kim lo¹i R vµ M. Cho dßng khÝ CO d­ ®i qua èng sø nung nãng chøa hçn hîp A gåm 2 oxit cña 2 kim lo¹i trªn ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn th× cßn l¹i chÊt r¾n A1 trong èng vµ khÝ A2 ®i ra khái èng.
    DÉn khÝ A2 vµo cèc ®ùng dd Ba(OH)2 ¬ thu ®ư¬îc 2,955g kÕt tña.
    Cho A1 t¸c dông víi dd H2SO4 10% võa ®ñ th× kh«ng cã khÝ tho¸t ra, cßn l¹i 0,96g chÊt r¾n kh«ng tan vµ t¹o ra dd A3 cã nång ®é 11,243%.
    a) X¸c ®Þnh c¸c kim lo¹i R, M vµ c«ng thøc c¸c oxit ®• dïng.
b) X¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l¬­îng cña mçi chÊt trong hçn hîp A nÕu biÕt r»ng khi hoµ tan hÕt A vµo dd HCl th× nång ®é phÇn tr¨m cña hai muèi trong dd lµ b»ng nhau.

         Cho biÕt: ( Fe = 56, H = 1 , O = 16 , Cu  = 64, S  = 32 ,  N = 14,
Ba = 137,Cl =35.5, Ag = 108, )
- Häc sinh ®­îc phÐp sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc.
- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm./.


H­íng dÉn chÊm thi  chän ®éi tuyÓn  h äc sinh giái HUYỆN
                                         
                                                  n¨m häc 2012- 2013
                                    M«n : Ho¸ häc 9
              
C©u                                Néi dung chÝnh cÇn tr¶ lêi    §iÓm
C©u1(6.®)
 

C©u2(3.5®)C©u3(4®)


C©u4(2.5®)

C©u5(4®)    Bµi nµy cã nhiÒu c¸ch ,cã nghÜa lµ cã nhiÒu chÊt tho¶ m•n s¬ ®å
-    Häc sinh viÕt ®Çy ®ñ  ph­¬ng tr×nh ho¸ häc vµ ghi râ ®iÒu kiÖn  mçi ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cho : 0.5® .12 = 6®
-    1.    Fe    +  S                    FeS  (chÊt A)
-    2.    FeS     + 2HCl            FeCl2    + H2S  ( B)
-    3.   2H2S     + O2              2S   +  2H2O    
-    2.  2H2S     + SO2                   3 S   + 2H2O      
-    4.  S     +  H2                        H2S
-    5. 2 H2S  + 3O2 d­        2 SO2  +   2H2O
-    6.2H2S     + SO2                3 S   + 2 H2O
-    7. 4FeS  + 7O2                   2Fe2O3  +  4SO2  
-    8. S   +  O2                        SO2  (C)
-    9.SO2  +   2H2O + Br2          2HBr    +  H2SO4  (D)
-    10. H2SO4     + CuO            H2O    +  CuSO4 (E)   
-    11. 2CuSO4    +  2H2O           2Cu   +  2H2SO4 + O2
-    Hoặc    CuSO4  +  H2S            CuS      +    H2SO4
-    12.CuSO4    +  Fe               Cu     +  FeSO4 (F)
-    
-    TrÝch mÉu thö
-    Cho n­íc vµo c¸c mÉu thö trªn ta ph©n thµnh 2 nhãm: nhãm 1 gåm c¸c chÊt tan trong n­íc lµ : NaCl ,Na2CO3,Na2SO4,
-    Nhãm 2:  gåm c¸c chÊt kh«ng tan trong n­íc lµ :BaCO3, BaSO4
-    Sôc khÝ CO2 d­ vµo nhãm 2 nÕu chÊt nµo tan ra lµ BaCO3 , chÊt kh«ng tan lµ , BaSO4 . Ta cã PTHH:
-    BaCO3     + CO2  + H2O         Ba(HCO3)2
-    lÊy dung dÞch Ba(HCO3)2  ë trªn cho t¸c dông víi c¸c chÊt ë nhãm 1 nÕu chÊt nµo kh«ng cã hiÖn t­îng g× lµ NaCl
-    2 chÊt thÊy xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng  suy ra chÊt ban ®Çu lµ: Na2CO3,Na2SO4 .  Ta cãPTHH:
-    Ba(HCO3)2  +  Na2CO3        BaCO3  +    2 NaHCO3
-    Ba(HCO3)2  +  Na2SO4         BaSO4   +    2 NaHCO3
-    sau ®ã ta l¹i tiÕp tôc sôc khÝ CO2 d­ lÇn l­ît vµo 2 kÕt tña trªn .NÕu kÕt tña nµo bÞ tan ra   lµ BaCO3   chÊt ban ®Çu lµ Na2CO3  kÕt tña cßn l¹i kh«ng tan      chÊt ban ®Çu lµ  Na2SO4
-    
a, Hçn hîp 2 muèi AgNO3 vµ Cu(NO3)2  ph¶n øng víi s¾t th× AgNO3
­u tiªn ph¶n øng tr­íc .ChØ  AgNO3 hÕt míi ®Õn l­ît Cu(NO3)2  ph¶n øng theo ph­¬ng tr×nh sau :
           Fe           +    2AgNO3       Fe(NO3)2    +  2Ag    (1)
           Fe           +    Cu(NO3)2       Fe(NO3)2    +  2Ag   (2)
     Fe(NO3)2   +   2NaOH       Fe(OH)2    + 2NaNO3  (3)
     Cu(NO3)2 +    2NaOH    Cu(OH)2   + 2NaNO3  (4)
    4Fe(OH)2  +   O2 +2H2O    4Fe(OH)3  (5)
                         2Fe(OH)3        Fe2O3 +3H2O  (6)
                                Cu(OH)2        CuO + H2O     (7)
Gäi 2x vµ y lµ sè mol ban ®Çu cña AgNO3 vµ Cu(NO3)2 , gäi t lµ sè mol Cu(NO3)2 ®• t¸c dông víi s¾t.
(*) ChÊt r¾n B gåm: Ag  :  
                                 Cu  :   
  Ta cã: 108.2x + 64t = 17,2            (8)
Tõ c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng (1) ,(2) ,(3) ta cã : nFe(OH)2=  (P/øng)
Hay :    
                (d­) = y -t
VËy ta cã : 90 ( x + t ) +98 ( y - t)  = 18,4      (9)
MÆt kh¸c ta cã:
                      (10)
Hay:    80( x + t ) + 80( y - t)  = 16
Tõ 8,9,10 ta cã     
         m = 56 ( x + t)  = 56. 0,15 = 8,4  (g)

b,                  (Mol/l)
                 (Mol/l)
a- Ban ®Çu cã khÝ mïi xèc tho¸t ra(SO2)) tho¸t ra:
Zn       +        2H2SO4®       ZnSO4       +  SO2 +  H2O
 
- Sau ®ã dung dÞch    H2SO4 pha lo•ng (do s¶n phÈm ph¶n øng cã H2O t¹o ra vµ l­îng H2SO4 bÞ tiªu hao )   nªn xuÊt hiÖn kÕt tña mµu vµng(S)
3Zn  +  4H2SO4®       3ZnSO4       +  S    +   4H2O
-TiÕp cã mïi trøng thèi  (H2S) tho¸t ra
4Zn    +  5H2SO4        4ZnSO4  +    H2S  + 4H2O
- Sau cïng cã khÝ kh«ng mµu , kh«ng mïi tho¸t ra (H2) do nång ®é dung dÞch H2SO4 trë nªn rÊt lo•ng
Zn         +      H2SO4®       ZnSO4         +  H2

b.Tr­êng hîp ®¸m ch¸y cña c¸c kim lo¹i ho¹t ®éng m¹nh kh«ng thÓ dïng b×nh khÝ CO2 ®Ó xö lý, c¸c kim lo¹i nµy ch¸y m¹nh trong khÝ CO2.
  VÝ dô:     2Mg + CO2   2MgO + C

 a.V× A1 t¸c dông níi dd H2SO4 10%, kh«ng cã khÝ tho¸t ra vµ cßn l¹i 0,96g chÊt r¾n, nªn trong A1 kh«ng chøa kim lo¹i t¸c dông víi H2SO4 t¹o ra H2. §ång thêi trong hai oxit kim lo¹i ban ®Çu ph¶i cã mét oxit kh«ng t¸c dông víi CO.
- Gi¶ sö oxit ban ®Çu kh«ng ph¶n øng víi CO lµ R2On cßn oxit ph¶n øng lµ M2Om, ta cã:
                     M2Om  +  m CO                   2M      +    mCO2           (1)

                                                                     0,015   (mol)
                     CO2   +   Ba(OH)2               BaCO3    +    H2O            (2)
                    0,015                                         0,015                       (mol)
        (mol)
- Khèi l­îng kim lo¹i trong A1lµ:  .M = 0,96  => M=32m
        + Cho m nhËn c¸c gi¸ trÞ: 1;2;3 ta cã kim lo¹i M tho¶ m•n lµ Cu.
- Khi cho A1 t¸c dông víi H2SO4 ta cã:
                        R2On     +   nH2SO4             R2(SO4)n  +   nH2O        (3)
                           x                98nx            (2R+96n).x
  Víi x lµ sè mol cña R2On trong A1¬, ta cã:
                            
  Rót gän ta ®­îc: R = 9n. => Kim lo¹i cÇn t×m lµ Al.
•    VËy 2 kim lo¹i lµ Cu vµ Al, hai oxit t­¬ng øng lµ CuO vµ Al2O3.
b .Sè mol CuO trong A lµ 0,015 mol, sè mol Al2O3 trong A lµ x mol.
                       CuO      +     2HCl               CuCl2    +   H2O          (4)
                       Al2O3    +     6HCl                2AlCl3    +  3H2O         (5)
V× C% cña 2 muèi CuCl2 vµ AlCl3 trong dd lµ b»ng nhau nªn khèi l­îng muèi trong 2 dd còng b»ng nhau.
   Do ®ã, ta cã:
                           135.0,015  = 267.x  =>  x = 0,0076 mol.
   VËy:   %CuO   60,8 %
             %Al2O3   39,2 %

0.5®
0.5®

0.5®

0.5®
0.5®
0.5®
05®

0.5®
0.5®

0.5đ
0.5đ
0.5đ

0.5®


0.5đ0.5®


0.5®


0.5®

0.5®

0.5


0.5

0,25


0,25


0.25
0.25

0.25
0.25

0.25
0.25
0.25

0,25


0,25

0,250,25

0,250,250,25


0.25


0.25


0.25


 0.25

 0.25
 
 0.25
 
 0.25

0.5


0,5

   

0,250,25


  0.25


0,25

  0,25

0,25


 0,25

0,25


0.250,25


0.25

0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

Ghi chó:-NÕu trong PTHH, häc sinh viÕt sai CTHH th× kh«ng cho ®iÓm PTHH ®ã, thiÕu c¸c ®iÖu kiÖn ph¶n øng, hoÆc kh«ng c©n b»ng , c©n b»ng sai th× cho 1/2sè ®iÓm.
-    Häc sinh lµm c¸ch kh¸c mµ lÝ luËn chÆt chÏ, khoa häc , ®óng kÕt qu¶ th× vÉn cho ®iÓm tèi ®a.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thanh Hằng @ 12:56 29/01/2013
Số lượt xem: 979
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

free counters