DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv Copy_of_Gphan3.flv

free counters

Báo mới

CẢNH ĐẸP

Thời tiết

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Cô Lâm Thi Phương Tâm ( LTT )
Người gửi: Trần Thu Nguyệt
Ngày gửi: 09h:46' 25-11-2009
Dung lượng: 290.5 KB
Số lượt tải: 287
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD-ĐT TÂY NINH
PHÒNG GD HÒA THÀNH
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
Ngày: 12/11/2007
Tiết:37

AXÍT CACBONIC
VÀ MUỐI CACBONAT
NOÄI DUNG CAÀN TÌM HIEÅU
I. Axít cacbonic (H2CO3)
II. Muoái cacbonat
III. Chu trình cacbon trong töï nhieân
I- AXIT CACBONIC (H2CO3)
Traïng thaùi töï nhieân vaø tính chaát vaät lí: (SGK)
2. Tính chaát hoùa hoïc
Axít cacbonic laø axít yeáu, khoâng beàn, deã bò phaân huûy thaønh CO2 vaø H2O
II- MUOÁI CACBONAT
1/ Phaân loaïi
Coù hai loaïi:
Muoái cacbonat trung hoøa ñöôïc goïi laø muoái cacbonat
VD: Na2CO3 , CaCO3 , MgCO3 ...
Muoái cacbonat axit ñöôïc goïi laø muoái hidrocacbonat
VD: NaHCO3 , Mg(HCO3)2 ,Cu(HCO3)2 , ……
2/ Tính chaát:
a) Tính tan
Ña soá caùc muoái cacbonat khoâng tan trong nöôùc, tröø moät soá muoái cacbonat cuûa kim loaïi kieàm nhö: Na2CO3, K2CO3, ….
Haàu heát muoái hidrocacbonat tan trong nöôùc nhö: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, NaHCO3….
Các thí nghiệm cần nghiên cứu
1. Muối cacbonat tác dụng với dung dịch axít
2. Muối cacbonat tác dụng với dung dịch bazơ
3. Muối cacbonat tác dụng với dung dịch muối
4. Muối cacbonat bị nhiệt phân hủy
b) Tính chaát hoùa hoïc
Tác dụng với axit
NaHCO3 + HCl ? NaCl + H2O + CO2


Na2CO3 + 2HCl ? 2NaCl + H2O + CO2


Muối cacbonát tác dụng với axít mạnh hơn axit cacbonic tạo thành muối mới và giải phóng khí cacbonic
Tác dụng với dung dịch bazơ:
K2CO3 + Ca(OH)2 ? CaCO3 + 2KOH

Một số dung dịch muối cacbonat tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối cacbonat không tan và bazơ mới.
?Chú ý: Muối hidrocacbonat tác dụng với kiềm tạo thành muối trung hòa và nước.
Vd: NaHCO3 + NaOH ? Na2CO3 + H2O
Tác dụng với dung dịch muối
Na2CO3 + CaCl2 ? CaCO3 + 2NaCl

Dung dịch muối cacbonat có thể tác dụng với một số dung dịch muối khác tạo thành hai muối mới.
Muối cacbonat bị nhiệt phân hủy:
Nhiều muối cacbonat dễ bị nhiệt phân huỷ, giải phóng khí cacbonic( trừ Na2CO3, K2CO3,.)
Vd: CaCO3 ? CaO + CO2
3- ÖÙng duïng:
Một số muối cacbonat được dùng làm nguyên liệu trong sản xuất vôi, xi măng, xà phòng, thuốc chữa bệnh, bình cứu hỏa v.v….
Thực Vật
Cacbon đioxit
Trong không khí
Chất đốt
Động vật
Thức ăn thối rửa do vi khuẩn và vi sinh
Quang hợp
Hô hấp
Cháy
Hô hấp
Hô hấp
Đồng hóa
III. CHU TRÌNH CACBON TRONG TÖÏ NHIEÂN
Củng cố và luyện tập
 
Gửi ý kiến