Chào mừng quý vị đến với HÓA HỌC .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

ho so to truong

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kien Ma Ra
Ngày gửi: 15h:31' 01-03-2011
Dung lượng: 230.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
BIEÅU 12 : THEO DOÕI LÒCH DAÏY CUÛA GIAÙO VIEÂN (2010 - 2011)
Aùp duïng töø :Ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2011
TT HOÏ VAØ TEÂN TIEÁT THÖÙ / BUOÅI SAÙNG THÖÙ / BIOÅI CHIEÀU
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 KIEÂN MA RA 1 NGLL Sinh 6..6
2 NGLL
3 Sinh 9.1 BT9 Sinh 9.1
4 Sinh 9.3 BT9 BT.9 Sinh 9.3 Sinh 9.2
5 Sinh 9.2 Sinh 6.6
2 DÖÔNG .T .T. LOAN 1 Sinh 6.3 CN6.6
2 CN6.6 CN6.5 CN6.5
3 Sinh 6.1
4 Sinh 6.2 CN6.4
5 Sinh 6.1 CN6.4 Sinh 6.2 Sinh 6.3 SHCN
3 HUYØNH THÒ THAÉM 1 CN6.2 CN6.1 Sinh 8.3 Sinh 8.1
2 CN6.3 CN6.2 Sinh 8.1 Sinh 8.2
3 CN6.1 CN6.3 Sinh 8.2
4 Sinh 8.3
5 SHCN
4 SÔN .T. THA QUI 1
2
3 Sinh 6.4
4 Sinh 6.4 Sinh 6.5
5 Sinh 6.5
5 LEÂ THÒ THUYØ AN 1 Sinh 7.4 Sinh 7.1
2 Sinh 7.4 Sinh 7.2 Sinh 7.1
3 Sinh 7.5 Sinh 7.3
4 Sinh 7.3 Sinh 7.2
5 Sinh 7.5 SHCN
6 HAØ ÑIEÀN ANH 1
2 CN 7.3 CN 7.2 Sinh 8.4 CN 7.5
3 CN 7.1 CN 7.5 CN 7.1 CN 7.4
4 Sinh 8.4 CN 7.3
5 CN 7.4 CN 7.2 SHCN
 
Gửi ý kiến

free counters