Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5797938
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5690033
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3443682
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3192118
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140456
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2690794
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626823
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2492229