Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5812036
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5768692
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451714
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195989
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141281
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2695237
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628329
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2499138