DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Gốc > Bài viết > Chuyên đề hóa học >

  Hiđrocacbon

  I.1. Định nghĩa

  Hiđrocacbon là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ gồm cacbon (C) và hiđro (H).

   

  I.2. Công thức tổng quát (CTTQ, Công thức chung)    

                                     

   CxHy 

   x : số nguyên, dương, khác 0.

   x = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ;…

   y : số nguyên, dương, chẵn, khác 0.

   y = 2; 4; 6; 8; 10; 12;….

   y £ 2x + 2   (ymax =  2x + 2)

   y ³ 2  (ymin = 2) nếu x chẵn.                             

   y ³ 4  (ymin = 4) nếu x lẻ, mạch hở.

   x £ 4  : Hiđrocacbon dạng khí ở điều kiện thường.

   Tất cả hiđrocacbon đều không tan trong nước.

                        

  Thí dụ

                 CHy Þ  CH duy nhất

                 C2Hy Þ C2H2 ; C2H4 ; C2H6

                 C3Hy Þ C3H4 ; C3H6 ; C3H8 (mạch hở)

                 C4Hy Þ C4H2 ; C4H4 ; C4H6 ; C4H8 ; C4H10

                 C5Hy Þ C5H4 ; C5H6 ; C5H8 ; C5H10 ; C5H12 (mạch hở)

                 C10Hy Þ C10H2 ; C10H4 ; C10H6 ; C10H8 ; C10H10 ; C10H12 ; C10H14 ; C10H16 ;

                                C10H18 ; C10H20 ; C10H22


  Hoặc: 

    CnH2n + 2 -  m 

    n ³ 1

    m : số nguyên, dương, chẵn, có thể bằng 0.

    m = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ;…

    (m = 0 : ankan;  m = 2: anken hoặc xicloankan;                         

    m = 4:  ankin hoặc ankađien hoặc xicloanken;…)

        

  Hoặc:

  CnH2n + 2 - 2k      

    n ³ 1

    k: số tự nhiên ( k = 0; 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5;…)

    ( k = 0: ankan;   k = 1: có 1 liên kết đôi hoặc 1 vòng;

    k = 2: có 2 liên kết đôi hoặc 1 liên kết ba hoặc 2 vòng hoặc 1

    vòng và 1 liên kết đôi;…)

             

            

  I.3. Tính chất hóa học

    I.3.1. Phản ứng cháy

  Phản ứng cháy của một chất là phản ứng oxi hóa hoàn toàn chất đó bằng oxi (O2). Tất cả phản ứng cháy đều tỏa nhiệt. Sự cháy bùng (cháy nhanh) thì phát sáng.

  Tất cả hiđrocacbon khi cháy đều tạo khí cacbonic (CO2) và hơi nước (H2O).

  CxHy + (x +    y  ) O2    [t°]®  xCO2  +   y  H2O +  Q   (DH < 0) (Tỏa nhiệt)
                       4                                       2

  CnH2n + 2-m + (3n + 1 -    m ) O  [t°]®  nCO2  +  (n+1) - m ) H2O
                              2           4                                                   2

   CnH2n + 2 - 2k  (3n + 1 - k ) O2      [t°]®  nCO2  +  (n+1 - k) H2O
   
  Hiđrocacbon           2                              Khí cacbonic       Hơi nước                                                  

                                                                                                       

   01 64 11 79 69

  01 64 11 79 00 Leroy Merlin

   

  I.3.2. Phản ứng nhiệt phân

  Phản ứng nhiệt phân một chất là phản ứng phân tích chất đó thành hai hay nhiều chất khác nhau dưới tác dụng của nhiệt.

  Tất cả hiđrocacbon khi đem nung nóng ở nhiệt độ cao (trên 1000°C) trong điều kiện cách ly không khí (cách ly O2, đậy nắp bình phản ứng) thì chúng đều bị nhiệt phân tạo Cacbon (C) và Hiđro (H2).

  CxHy          [t° cao (>1000°C), không tiếp xúc không khí ]®     xC       +    y/2  H2

   Hiđrocacbon                                                                 Cacbon              Hiđro

   CnH2n + 2 - m                    [ t° cao, cách ly không khí] ®     nC      +        (n + 1 - m/2)H2

  Bài tập 1

  Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hiđrocacbon A, thu được 6 mol CO2.

  a.  Tìm các công thức phân tử (CTPT) có thể có của A.

  b.  Viết một công thức cấu tạo (CTCT) có thể có của A có chứa H nhiều nhất trong phân tử trong các CTPT tìm được ở trên.

  c.  Viết một CTCT có thể có của A có chứa H ít nhất trong các CTPT tìm được ở câu (a).

  ĐS: C6Hy (7 CTPT)

   

  Bài tập 1’

  Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hiđrocacbon A mạch hở, thu được 1,05 mol CO2.

  a.  Xác định các CTPT có thể có của A.

  b.  Viết một CTCT của A nếu A chứa số nguyên tử H nhiều nhất và một CTCT của A nếu A chứa số nguyên tử H ít nhất trong phân tử trong các CTPT tìm được ở câu (a).

  ĐS: C7Hy (7 CTPT)

   

  Bài tập 2

  Đốt cháy hoàn toàn 2,8 lít khí hiđrocacbon X (đktc). Cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào nước vôi lượng dư, thu được 50 gam kết tủa.

  a.  Xác định các CTPT có thể có của X.

  b.  Viết CTCT của X, biết rằng X có chứa số nguyên tử nhỏ nhất trong các CTPT tìm được ở câu (a).

  (C = 12 ; O = 16 ; H = 1 ; Ca = 40)

  ĐS: C4Hy (5 CTPT)

   

  Bài tập 2’

  Đốt cháy hoàn toàn 3,136 lít (đktc) một hiđrocacbon X mạch hở ở dạng khí. Cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 lượng dư, thu được 82,74 gam kết tủa. Xác định các CTPT có thể có của X. Viết CTCT của X. Biết rằng X chỉ gồm liên kết đơn.

  (C = 12 ; H = 1 ; O =16 ; Ba = 137)

  ĐS: C3Hy (3 CTPT)

   

  Bài tập 3

  Y là một hiđrocacbon. Tỉ khối hơi của Y so với hiđro bằng 57 (dY/H2 = 57). Đốt cháy hết 13,68 gam Y, thu được 19,44 gam H2O.

  Xác định CTPT của Y.

  Xác định CTCT của Y. Biết rằng các nguyên tử H trong phân tử Y đều tương nhau (các nguyên tử H đều liên kết vào nguyên tử C cùng bậc).

  (C = 12 ; H = 1 ; O = 16)

  ĐS: C8H8

   

  Bài tập 3’

  Y là một hiđrocacbon. Tỉ khối hơi của Y so với Heli bằng 18. Đốt cháy hoàn toàn 9,36 gam Y, thu được 28,6 gam CO2. Xác định CTPT của Y.

  Xác định CTCT của Y. Biết rằng Y mạch cacbon phân nhánh  và có một tâm đối xứng trong phân tử.

  (C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; He = 4)

  ĐS: C5H12

   

  Bài tập 4

  A là một hiđrocacbon. Tỉ khối hơi của A so với metan bằng 4,5.

  Đốt cháy hoàn toàn 14,4 gam A. Cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 có dư, khối lượng bình tăng thêm 65,6 gam.

  Xác định CTPT và CTCT của A. Biết rằng phân tử A chỉ chứa một loại H duy nhất.

  (C = 12 ; H = 1 ; O = 16)

  ĐS: C5H12

   

  Bài tập 4’

  A là một hiđrocacbon, dA/O2 = 2,6875.

  Đốt cháy hết 8,6 gam A rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch xút dư, khối lượng bình tăng thêm 39 gam.

  Xác định CTPT và CTCT có thể có của A.

  (C = 12 ; H = 1 ; O = 16)

  ĐS: C6H14

  Bài tập 5

  Phân tích định lượng hai chất hữu cơ A, B cho cùng kết quả: Cứ 3 phần khối lượng của C thì có 0,5 phần khối lượng H và 4 phần khối lượng O. Tỉ khối hơi của B bằng 3,104. Tỉ khối hơi của B so với A bằng 3.

  Xác định CTPT của A, B.

  (C = 12 ; H = 1 ; O = 16)

  ĐS: C3H6O3 (B) ;  CH2O (A)

  Bài tập 5’

  Phân tích định lượng hai hiđrocacbon X, Y cho thấy có cùng kết quả: cứ 0,5 phần khối lượng H thì có 6 phần khối lượng C. Tỉ khối hơi của Y là 3,586. Tỉ khối hơi của X so với Y là 0,25.

  Xác định CTPT của X, Y.

  (C = 12 ; H = 1)

  ĐS: C8H8 ; C2H2

   

  Bài tập 6

  Đốt cháy hoàn toàn 112 cm3 (đktc) hơi một hiđrocacbon A rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình (1) đựng H2SO4 đậm đặc và bình (2) đựng KOH lượng dư. Khối lượng bình (1) tăng 0,18 gam và bình (2) tăng 0,44 gam.

  a.  Có thể hoán đổi vị trí hai bình trong thí nghiệm trên được hay không? Tại sao?

  b.  Xác định CTPT và tính khối lượng riêng của A ở đktc.

  c.  Làm thế nào để phân biệt các bình riêng biệt mất nhãn chứa: A, khí hiđro và khí cacbon oxit? Viết phản ứng.

  (H = 1 ; O = 16 ; C = 12)

  ĐS: C2H4 ; 1,25g/l

  Bài tập 6’

  Đốt cháy hoàn toàn 448 ml (đktc) một hiđrocacbon X dạng khí rồi cho sản phẩm cháy lần lượt hấp thụ vào bình (1) đựng P2O5 dư, bình (2) đựng NaOH dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình (1) tăng 0,36gam , khối lượng bình (2) tăng 1,76 gam.

  a.  Có thể thay đổi vị trí hai bình (1), (2) được hay không? Giải thích.

  b.  Xác định CTCT của X. Tính tỉ khối của X. Tính khối lượng riêng của X ở đktc.

  c.       Nhận biết các khí, hơi sau đây đựng trong các bình không nhãn: X, CO2, C2H4, SO2, SO3.

  (C = 12 ; H = 1 ; O =16)

  ĐS: C2H2 ; 1,16g/l

   

  Bài tập 7

  A là một hiđrocacbon hiện diện dạng khí ở điều kiện thường. Đốt cháy A, thu được CO2 và nước có tỉ lệ số mol là nCO2 : nH2O = 2 : 1. Xác định các CTPT có thể có của A.

  ĐS: C2H2 ; C4H4

  Bài tập 7’
   

  Hiđrocacbon A hiện diện dạng khí ở điều kiện thường. Tỉ khối hơi của A so với hiđro lớn hơn 28 (dA/H2 > 28). Xác định CTPT của A.      

  (C = 12 ; H = 1)

  ĐS: C4H10

   

  Lưu ý

  Khi biết khối lượng phân tử của một hiđrocacbon (không quá lớn, M < 108), thì ta có thể xác định được CTPT của hiđrocacbon này. Cũng như khi biết khối lượng gốc hiđrocacbon, ta có thể xác định được gốc hiđrocacbon này.  Lấy khối lượng của phân tử hiđrocacbon hay của gốc hiđrocacbon đem chia cho 12 (chia tay), được bao nhiêu lần, thì đó là số nguyên tử C, còn lẻ bao nhiêu, đó là số nguyên tử H.

   

  Thí dụ: A là một hiđrocacbon có khối lượng phân tử là 44 đvC Þ A có CTPT là C3H8. B là một hiđrocacbon có MB = 92  Þ  B là C7H8. X là một gốc hiđrocacbon, khối lượng gốc hiđrocabon này bằng 27  Þ  X là C2H3-. Y là một gốc hiđrocacbon, My = 71  Þ  Y là C5H11-

   

  Bài tập 8

  X là một hiđrocacbon mạch hở. dX/He = 10. Xác định các CTCT có thể có của X
  (C = 12 ; H = 1 ; He = 4)
  ĐS: C3H4  (2 CTCT)

  Bài tập 8’

  X là một hiđrocacbon. Một thể tích hơi X có cùng khối lượng với 5,75 thể tích khí metan (các thể tích hơi, khí trên đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Xác định CTPT của X.
  (C = 12 ; H = 1)
  ĐS: C7H8
   

  Bài tập 9

  A là một chất hữu cơ được tạo bởi bốn nguyên tố C, H, O, N. Thành phần phần trăm khối lượng của C, H và N trong A lần lượt là 32%, 6,67% và 18,67%.
  a. Xác định CTPT của A, biết rằng CTPT của A cũng là công thức đơn giản của nó.
  b. Tính tỉ khối hơi của A. Tính khối lượng riêng của hơi A ở
  136,5°C, 1 atm.
  (C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; N = 14)
  ĐS: C2H5NO2 ;  2,586 ; 2,232g/l

   

  Bài tập 9’

  Đốt cháy hoàn toàn 9 gam chất hữu cơ A, thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O.
  a. Xác định cơng th?c th?c nghi?m (công thức nguyên) của A.
  b. Xác định CTPT của A, biết rằng tỉ khối hơi của A so với nitơ lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4 (3 < dA/N2 < 4). Xác định các CTCT có thể có của A, biết rằng A có chứa nhóm chức axit (-COOH) và nhóm chức rượu (-OH).
  c. Tính tỉ khối hơi của A. Tính khối lượng riêng của hơi A ở 136,50C, 1,2atm.
   

  (C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; N = 14)

  ĐS: (CH2O)n ; C3H6O3 ; 3,1 ; 3,214g/l

   

   

  CÂU HỎI ÔN PHẦN I

  1.   Hiđrocacbon là gì? Viết công thức tổng quát của hiđrocacbon theo 3 cách.

  2.        Phản ứng đốt cháy một chất thực chất là phản ứng gì? Muốn một chất cháy được cần điều kiện gì? Từ đó hãy cho biết các phương pháp phòng hỏa hoạn.

  3.      Phản ứng nhiệt phân là gì? Hiđrocacbon bị nhiệt phân tạo ra chất gì? Tại sao khi nhiệt phân một hiđrocacbon cần cách ly chất này với không khí?

  4.      Hợp chất hữu cơ là gì? Tại sao gọi hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon? Như vậy có phải tất cả hợp chất chứa cacbon đều là hợp chất hữu cơ không? Có ngoại lệ nào?

  5.      Tại sao số nguyên tử H trong phân tử một hiđrocacbon phải là một số nguyên dương chẵn, khác không?

  6.      Công thức thực nghiệm (Công thức nguyên), công thức đơn giản (công thức đơn giản nhất), công thức phân tử, công thức cấu tạo của một chất là gì? Mỗi trường hợp cho một thí dụ cụ thể.

  7.      Phân tích định tính, phân tích định lượng một chất hóa học là gì?

  8.      Tỉ khối hơi hay tỉ khối của một chất khí là gì? Cho 2 thí dụ minh họa.

  9.      Tỉ khối của một chất rắn hay một chất lỏng là gì? Cho thí dụ minh họa.

  10.    Khối lượng riêng của một chất là gì? Tại sao khối lượng riêng có đơn vị, còn tỉ khối thì không có đơn vị? Có phải trị số của tỉ khối và của khối lượng riêng giống nhau?

  11.    Phân biệt khái niệm khối lượng với trọng lượng.

  12.    Hãy cho biết ý nghĩa của các số liệu sau đây: Tỉ khối của thủy ngân (lỏng) là 13,6; Khối lượng riêng của thủy ngân (lỏng) là 13,6g/ml; Tỉ khối hơi của thủy ngân là 6,9; Tỉ khối hơi của thủy ngân so với metan là 12,5. Khối lượng riêng của hơi thủy ngân ở đktc là 8,9 g/l.

  (Hg = 200 ; C = 12 ; H = 1)

  13.    Tính tỉ khối của nước (lỏng); Khối lượng riêng của nước (lỏng); Tỉ khối hơi của nước; Tỉ khối hơi của nước so với hiđro (H2); Khối lượng riêng của hơi nước ở đktc.

  (H = 1 ; O = 16)

  ĐS: 1 ; 1g/ml ; 0,62 ; 9 ; 0,8g/l

  14.    Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hiđrocacbon A, thu được 8 mol khí CO2. Xác định các CTPT có thể có của A.

         Nếu trong sản phẩm cháy của lượng A trên có chứa 9 mol nước. Xác định CTPT đúng của A. Khi cho A tác dụng khí clo theo tỉ lệ mol nA : nCl2= 1 : 1, thì chỉ thu một sản phẩm thế hữu cơ. Xác định CTCT của A.

  ĐS: C8Hy ; C8H18

   15.    Khi cho xăng hay dầu hôi vào nước thì thấy có sự phân lớp và xăng hay dầu hôi nằm ở lớp trên. Giải thích và nêu hai tính chất vật lý quan trọng của hiđrocacbon.

  16.    Khi dùng cây thọc vào một vũng nước cống thì thấy có hiện tượng sủi bọt khí? Thử giải thích hiện tượng này.

  17.    Phát biểu định luật Avogadro. Tại sao định luật Avogadro chỉ áp dụng cho chất khí hay chất hơi mà không áp dụng được cho chất lỏng hay chất rắn? Hệ quả quan trọng của định luật Avogadro là gì?

  18.    Chất khí hay chất hơi có khác nhau không? Tại sao khi thì gọi chất khí, khi thì gọi là chất hơi?

  19.    Một phân tử nước có khối lượng bao nhiêu đơn vị Cacbon (đvC, đơn vị khối lượng nguyên tử, amu, u)? bao nhiêu gam? Một mol nước có khối lượng bao nhiêu đơn vị Cacbon, bao nhiêu gam? 1 mol nước chứa bao nhiêu phân tử nước? Có bao nhiêu nguyên tố hóa học tạo nên nước? Có bao nhiêu nguyên tử trong phân tử nước? Có bao nhiêu nguyên tử H có trong 18 gam nước?

  (H = 1 ; O = 16)

  20.    Tại sao áp dụng được công thức dA/B =  MAA 
                                                            MB

  21..    Khi nói tỉ khối hơi của A so với B thì nhất thiết A hay B phải là chất khí ở điều kiện thường hay không?

  <>

  I.          ANKAN (PARAFIN, ĐỒNG ĐẲNG METAN, HIĐROCACBON NO MẠCH HỞ)

  Đồng đẳng là hiện tượng các hợp chất hữu cơ tính chất hóa học cơ bản giống nhau CTPT giữa chúng hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-). Tập hợp các chất đồng đẳng tạo thành một dãy đồng đẳng. Hai chất kế tiếp nhau trong cùng một dãy đồng đẳng hơn kém nhau một nhóm metylen.

   

  Thí dụ:

  CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,… là các chất thuộc dãy đồng đẳng metan (ankan)

   

  CH3OH ; C2H5OH ; C3H7OH ; C4H9OH ;… là các chất thuộc dãy đồng đẳng rượu đơn chức no mạch hở (ankanol)

   

  II.1. Định nghĩa

  Ankann là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ gồm liên kết đơn mạch hở

  II.2. Công thức tổng quát

   CnH2n + 2     (n ³ 1)

                                                   

  II.3. Cách đọc tên (Danh pháp)

   

   

  CH4 Metan <> C23H48 <> Tricosan
  C2H6 Etan <> C24H50 <> Tetracosan
  C3H8 Propan <> C25H52 <> Pentacosan
  C4H10 Butan <> C30H62 <> Triacontan
  C5H12 Pentan <> C31H64 <> Hentriacontan
  C6H14 Hexan <> C32H66 <> Dotriacontan
  C7H16 Heptan <> C33H68 <> Tritriacontan
  C8H18 Octan <> C34H70 <> Tetratriacontan
  C9H20 Nonan <> C35H72 <> Petatriacontan
  C10H22 Decan <> C40H82 <> Tetracontan
  C11H24 Undecan <> C41H84 <> Hentetracontan
  C12H26 Dodecan <> C42H86 <> Dotetracontan
  C13H28 Tridecan <> C43H88 <> Tritetracontan
  C14H30 Tetradecan <> C50H102 <> Pentacontan
  C15H32 Pentadecan <> C60H122 <> Hexacontan
  C16H34 Hexadecan <> C70H142 <> Heptacontan
  C17H36 Heptadecan <> C80H162 <> Octacontan
  C18H38 Octadecan <> C90H182 <> Nonacontan
  C19H40 Nonadecan <> C100H202 <> Hectan
  C20H42 Eicosan <> C124H250 <> Tetracosahectan
  C21H44 Heneicosan <> C132H266 <> Dotriacontahectan
  C22H46 Docosan <> C155H312 <> Pentapentacontahectan

   

  Nên thuộc tên của 10 ankan đầu, từ C1 đến C10 để đọc tên của các chất hữu cơ thường gặp (có mạch cacbon từ 1 nguyên tử C đến 10 nguyên tử C).


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Minh Chiến @ 19:51 12/01/2009
  Số lượt xem: 27196
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến