DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Gốc > Bài viết > Danh sách download >

  đề thi hóa cấp huyện năm học 2012-2013

  phßng GD & §T
   BÙ ĐĂNG    ®Ò thi chän ®éi tuyÓn häc sinh giái
                      cÊp HUYỆN líp 9
          N¨m  häc : 2012 – 2013
                                                                M«n thi: Ho¸ häc
                                                          ( Thêi gian lµm bµi: 150 phót)
                                                                (§Ò thi nµy gåm 05c©u, 02 trang)
  C©u 1: (6.®) ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc vµ ghi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶n øng  
  (nÕu cã) thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau:
                        II           2          II
                        B                       A
               5            4    3      1          7    
                                                            IV                 VI       11         VI           VI            
      IV C         6         S              8        C           D            E     F  
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Trong ®ã A,B,C,D,E,F, lµ nh÷ng hîp chÊt cña l­u huúnh víi ho¸ trÞ lµ nh÷ng sè la m•
  C©u 2 :(3.5®):  
  Cã 5 chÊt  bét mµu tr¾ng  ®ùng trong 5 b×nh riªng biÖt mÊt nh•n: NaCl , Na2CO3
   Na2SO4, BaCO3, BaSO4 chØ ®­îc dïng n­íc vµ khÝ CO2 .H•y nªu c¸ch  biÖt c¸c
  b×nh mÊt nh•n trªn b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc .
  Câu 3. (4®) Lắc m (g ) bột sắt với 500ml lít dung dịch A gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 đến khi phản ứng song thu được 17,2(g) chất rắn B. Tách B được nước lọc C . Cho nước lọc C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 18,4 (g) kết tủa Hai Hiđro xit  kim loại . Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đối được 16g chất rắn .
      a, Tính m
      b, Tính nồng độ Mol/lít các muối trong dung dich a

  C©u 4:(2.5®) a. Nªu hiÖn t­îng x¶y ra vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc khi nhóng thanh Zn vµo dung dÞch H2SO4 96%
  b.Th«ng th­êng ®Ó dËp t¾t ®¸m ch¸y , ng­êi ta dïng b×nh khÝ CO2 .Trong tr­êng hîp ®¸m ch¸y nµo ng­êi ta kh«ng thÓ dïng b×nh khÝ CO2 ®Ó dËp t¾t ngän löa ? Nªu dÉn chøng cô thÓ.
  C©u 5: (4,0 ®iÓm)
  Cã 2 kim lo¹i R vµ M. Cho dßng khÝ CO d­ ®i qua èng sø nung nãng chøa hçn hîp A gåm 2 oxit cña 2 kim lo¹i trªn ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn th× cßn l¹i chÊt r¾n A1 trong èng vµ khÝ A2 ®i ra khái èng.
      DÉn khÝ A2 vµo cèc ®ùng dd Ba(OH)2 ¬ thu ®ư¬îc 2,955g kÕt tña.
      Cho A1 t¸c dông víi dd H2SO4 10% võa ®ñ th× kh«ng cã khÝ tho¸t ra, cßn l¹i 0,96g chÊt r¾n kh«ng tan vµ t¹o ra dd A3 cã nång ®é 11,243%.
      a) X¸c ®Þnh c¸c kim lo¹i R, M vµ c«ng thøc c¸c oxit ®• dïng.
  b) X¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l¬­îng cña mçi chÊt trong hçn hîp A nÕu biÕt r»ng khi hoµ tan hÕt A vµo dd HCl th× nång ®é phÇn tr¨m cña hai muèi trong dd lµ b»ng nhau.

           Cho biÕt: ( Fe = 56, H = 1 , O = 16 , Cu  = 64, S  = 32 ,  N = 14,
  Ba = 137,Cl =35.5, Ag = 108, )
  - Häc sinh ®­îc phÐp sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc.
  - C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm./.


  H­íng dÉn chÊm thi  chän ®éi tuyÓn  h äc sinh giái HUYỆN
                                           
                                                    n¨m häc 2012- 2013
                                      M«n : Ho¸ häc 9
                
  C©u                                Néi dung chÝnh cÇn tr¶ lêi    §iÓm
  C©u1(6.®)
   

  C©u2(3.5®)  C©u3(4®)


  C©u4(2.5®)

  C©u5(4®)    Bµi nµy cã nhiÒu c¸ch ,cã nghÜa lµ cã nhiÒu chÊt tho¶ m•n s¬ ®å
  -    Häc sinh viÕt ®Çy ®ñ  ph­¬ng tr×nh ho¸ häc vµ ghi râ ®iÒu kiÖn  mçi ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cho : 0.5® .12 = 6®
  -    1.    Fe    +  S                    FeS  (chÊt A)
  -    2.    FeS     + 2HCl            FeCl2    + H2S  ( B)
  -    3.   2H2S     + O2              2S   +  2H2O    
  -    2.  2H2S     + SO2                   3 S   + 2H2O      
  -    4.  S     +  H2                        H2S
  -    5. 2 H2S  + 3O2 d­        2 SO2  +   2H2O
  -    6.2H2S     + SO2                3 S   + 2 H2O
  -    7. 4FeS  + 7O2                   2Fe2O3  +  4SO2  
  -    8. S   +  O2                        SO2  (C)
  -    9.SO2  +   2H2O + Br2          2HBr    +  H2SO4  (D)
  -    10. H2SO4     + CuO            H2O    +  CuSO4 (E)   
  -    11. 2CuSO4    +  2H2O           2Cu   +  2H2SO4 + O2
  -    Hoặc    CuSO4  +  H2S            CuS      +    H2SO4
  -    12.CuSO4    +  Fe               Cu     +  FeSO4 (F)
  -    
  -    TrÝch mÉu thö
  -    Cho n­íc vµo c¸c mÉu thö trªn ta ph©n thµnh 2 nhãm: nhãm 1 gåm c¸c chÊt tan trong n­íc lµ : NaCl ,Na2CO3,Na2SO4,
  -    Nhãm 2:  gåm c¸c chÊt kh«ng tan trong n­íc lµ :BaCO3, BaSO4
  -    Sôc khÝ CO2 d­ vµo nhãm 2 nÕu chÊt nµo tan ra lµ BaCO3 , chÊt kh«ng tan lµ , BaSO4 . Ta cã PTHH:
  -    BaCO3     + CO2  + H2O         Ba(HCO3)2
  -    lÊy dung dÞch Ba(HCO3)2  ë trªn cho t¸c dông víi c¸c chÊt ë nhãm 1 nÕu chÊt nµo kh«ng cã hiÖn t­îng g× lµ NaCl
  -    2 chÊt thÊy xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng  suy ra chÊt ban ®Çu lµ: Na2CO3,Na2SO4 .  Ta cãPTHH:
  -    Ba(HCO3)2  +  Na2CO3        BaCO3  +    2 NaHCO3
  -    Ba(HCO3)2  +  Na2SO4         BaSO4   +    2 NaHCO3
  -    sau ®ã ta l¹i tiÕp tôc sôc khÝ CO2 d­ lÇn l­ît vµo 2 kÕt tña trªn .NÕu kÕt tña nµo bÞ tan ra   lµ BaCO3   chÊt ban ®Çu lµ Na2CO3  kÕt tña cßn l¹i kh«ng tan      chÊt ban ®Çu lµ  Na2SO4
  -    
  a, Hçn hîp 2 muèi AgNO3 vµ Cu(NO3)2  ph¶n øng víi s¾t th× AgNO3
  ­u tiªn ph¶n øng tr­íc .ChØ  AgNO3 hÕt míi ®Õn l­ît Cu(NO3)2  ph¶n øng theo ph­¬ng tr×nh sau :
             Fe           +    2AgNO3       Fe(NO3)2    +  2Ag    (1)
             Fe           +    Cu(NO3)2       Fe(NO3)2    +  2Ag   (2)
       Fe(NO3)2   +   2NaOH       Fe(OH)2    + 2NaNO3  (3)
       Cu(NO3)2 +    2NaOH    Cu(OH)2   + 2NaNO3  (4)
      4Fe(OH)2  +   O2 +2H2O    4Fe(OH)3  (5)
                           2Fe(OH)3        Fe2O3 +3H2O  (6)
                                  Cu(OH)2        CuO + H2O     (7)
  Gäi 2x vµ y lµ sè mol ban ®Çu cña AgNO3 vµ Cu(NO3)2 , gäi t lµ sè mol Cu(NO3)2 ®• t¸c dông víi s¾t.
  (*) ChÊt r¾n B gåm: Ag  :  
                                   Cu  :   
    Ta cã: 108.2x + 64t = 17,2            (8)
  Tõ c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng (1) ,(2) ,(3) ta cã : nFe(OH)2=  (P/øng)
  Hay :    
                  (d­) = y -t
  VËy ta cã : 90 ( x + t ) +98 ( y - t)  = 18,4      (9)
  MÆt kh¸c ta cã:
                        (10)
  Hay:    80( x + t ) + 80( y - t)  = 16
  Tõ 8,9,10 ta cã     
           m = 56 ( x + t)  = 56. 0,15 = 8,4  (g)

  b,                  (Mol/l)
                   (Mol/l)
  a- Ban ®Çu cã khÝ mïi xèc tho¸t ra(SO2)) tho¸t ra:
  Zn       +        2H2SO4®       ZnSO4       +  SO2 +  H2O
   
  - Sau ®ã dung dÞch    H2SO4 pha lo•ng (do s¶n phÈm ph¶n øng cã H2O t¹o ra vµ l­îng H2SO4 bÞ tiªu hao )   nªn xuÊt hiÖn kÕt tña mµu vµng(S)
  3Zn  +  4H2SO4®       3ZnSO4       +  S    +   4H2O
  -TiÕp cã mïi trøng thèi  (H2S) tho¸t ra
  4Zn    +  5H2SO4        4ZnSO4  +    H2S  + 4H2O
  - Sau cïng cã khÝ kh«ng mµu , kh«ng mïi tho¸t ra (H2) do nång ®é dung dÞch H2SO4 trë nªn rÊt lo•ng
  Zn         +      H2SO4®       ZnSO4         +  H2

  b.Tr­êng hîp ®¸m ch¸y cña c¸c kim lo¹i ho¹t ®éng m¹nh kh«ng thÓ dïng b×nh khÝ CO2 ®Ó xö lý, c¸c kim lo¹i nµy ch¸y m¹nh trong khÝ CO2.
    VÝ dô:     2Mg + CO2   2MgO + C

   a.V× A1 t¸c dông níi dd H2SO4 10%, kh«ng cã khÝ tho¸t ra vµ cßn l¹i 0,96g chÊt r¾n, nªn trong A1 kh«ng chøa kim lo¹i t¸c dông víi H2SO4 t¹o ra H2. §ång thêi trong hai oxit kim lo¹i ban ®Çu ph¶i cã mét oxit kh«ng t¸c dông víi CO.
  - Gi¶ sö oxit ban ®Çu kh«ng ph¶n øng víi CO lµ R2On cßn oxit ph¶n øng lµ M2Om, ta cã:
                       M2Om  +  m CO                   2M      +    mCO2           (1)

                                                                       0,015   (mol)
                       CO2   +   Ba(OH)2               BaCO3    +    H2O            (2)
                      0,015                                         0,015                       (mol)
          (mol)
  - Khèi l­îng kim lo¹i trong A1lµ:  .M = 0,96  => M=32m
          + Cho m nhËn c¸c gi¸ trÞ: 1;2;3 ta cã kim lo¹i M tho¶ m•n lµ Cu.
  - Khi cho A1 t¸c dông víi H2SO4 ta cã:
                          R2On     +   nH2SO4             R2(SO4)n  +   nH2O        (3)
                             x                98nx            (2R+96n).x
    Víi x lµ sè mol cña R2On trong A1¬, ta cã:
                              
    Rót gän ta ®­îc: R = 9n. => Kim lo¹i cÇn t×m lµ Al.
  •    VËy 2 kim lo¹i lµ Cu vµ Al, hai oxit t­¬ng øng lµ CuO vµ Al2O3.
  b .Sè mol CuO trong A lµ 0,015 mol, sè mol Al2O3 trong A lµ x mol.
                         CuO      +     2HCl               CuCl2    +   H2O          (4)
                         Al2O3    +     6HCl                2AlCl3    +  3H2O         (5)
  V× C% cña 2 muèi CuCl2 vµ AlCl3 trong dd lµ b»ng nhau nªn khèi l­îng muèi trong 2 dd còng b»ng nhau.
     Do ®ã, ta cã:
                             135.0,015  = 267.x  =>  x = 0,0076 mol.
     VËy:   %CuO   60,8 %
               %Al2O3   39,2 %

  0.5®
  0.5®

  0.5®

  0.5®
  0.5®
  0.5®
  05®

  0.5®
  0.5®

  0.5đ
  0.5đ
  0.5đ

  0.5®


  0.5đ  0.5®


  0.5®


  0.5®

  0.5®

  0.5


  0.5

  0,25


  0,25


  0.25
  0.25

  0.25
  0.25

  0.25
  0.25
  0.25

  0,25


  0,25

  0,25  0,25

  0,25  0,25  0,25


  0.25


  0.25


  0.25


   0.25

   0.25
   
   0.25
   
   0.25

  0.5


  0,5

     

  0,25  0,25


    0.25


  0,25

    0,25

  0,25


   0,25

  0,25


  0.25  0,25


  0.25

  0.25
  0.25

  0.25

  0.25

  0.25

  Ghi chó:-NÕu trong PTHH, häc sinh viÕt sai CTHH th× kh«ng cho ®iÓm PTHH ®ã, thiÕu c¸c ®iÖu kiÖn ph¶n øng, hoÆc kh«ng c©n b»ng , c©n b»ng sai th× cho 1/2sè ®iÓm.
  -    Häc sinh lµm c¸ch kh¸c mµ lÝ luËn chÆt chÏ, khoa häc , ®óng kÕt qu¶ th× vÉn cho ®iÓm tèi ®a.


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thị Thanh Hằng @ 12:56 29/01/2013
  Số lượt xem: 1722
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến