Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)
Gốc > Bài viết > Danh sách download >

đề thi hóa cấp huyện năm học 2012-2013

phßng GD & §T
 BÙ ĐĂNG    ®Ò thi chän ®éi tuyÓn häc sinh giái
                    cÊp HUYỆN líp 9
        N¨m  häc : 2012 – 2013
                                                              M«n thi: Ho¸ häc
                                                        ( Thêi gian lµm bµi: 150 phót)
                                                              (§Ò thi nµy gåm 05c©u, 02 trang)
C©u 1: (6.®) ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc vµ ghi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶n øng  
(nÕu cã) thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau:
                      II           2          II
                      B                       A
             5            4    3      1          7    
                                                          IV                 VI       11         VI           VI            
    IV C         6         S              8        C           D            E     F  
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Trong ®ã A,B,C,D,E,F, lµ nh÷ng hîp chÊt cña l­u huúnh víi ho¸ trÞ lµ nh÷ng sè la m•
C©u 2 :(3.5®):  
Cã 5 chÊt  bét mµu tr¾ng  ®ùng trong 5 b×nh riªng biÖt mÊt nh•n: NaCl , Na2CO3
 Na2SO4, BaCO3, BaSO4 chØ ®­îc dïng n­íc vµ khÝ CO2 .H•y nªu c¸ch  biÖt c¸c
b×nh mÊt nh•n trªn b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc .
Câu 3. (4®) Lắc m (g ) bột sắt với 500ml lít dung dịch A gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 đến khi phản ứng song thu được 17,2(g) chất rắn B. Tách B được nước lọc C . Cho nước lọc C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 18,4 (g) kết tủa Hai Hiđro xit  kim loại . Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đối được 16g chất rắn .
    a, Tính m
    b, Tính nồng độ Mol/lít các muối trong dung dich a

C©u 4:(2.5®) a. Nªu hiÖn t­îng x¶y ra vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc khi nhóng thanh Zn vµo dung dÞch H2SO4 96%
b.Th«ng th­êng ®Ó dËp t¾t ®¸m ch¸y , ng­êi ta dïng b×nh khÝ CO2 .Trong tr­êng hîp ®¸m ch¸y nµo ng­êi ta kh«ng thÓ dïng b×nh khÝ CO2 ®Ó dËp t¾t ngän löa ? Nªu dÉn chøng cô thÓ.
C©u 5: (4,0 ®iÓm)
Cã 2 kim lo¹i R vµ M. Cho dßng khÝ CO d­ ®i qua èng sø nung nãng chøa hçn hîp A gåm 2 oxit cña 2 kim lo¹i trªn ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn th× cßn l¹i chÊt r¾n A1 trong èng vµ khÝ A2 ®i ra khái èng.
    DÉn khÝ A2 vµo cèc ®ùng dd Ba(OH)2 ¬ thu ®ư¬îc 2,955g kÕt tña.
    Cho A1 t¸c dông víi dd H2SO4 10% võa ®ñ th× kh«ng cã khÝ tho¸t ra, cßn l¹i 0,96g chÊt r¾n kh«ng tan vµ t¹o ra dd A3 cã nång ®é 11,243%.
    a) X¸c ®Þnh c¸c kim lo¹i R, M vµ c«ng thøc c¸c oxit ®• dïng.
b) X¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l¬­îng cña mçi chÊt trong hçn hîp A nÕu biÕt r»ng khi hoµ tan hÕt A vµo dd HCl th× nång ®é phÇn tr¨m cña hai muèi trong dd lµ b»ng nhau.

         Cho biÕt: ( Fe = 56, H = 1 , O = 16 , Cu  = 64, S  = 32 ,  N = 14,
Ba = 137,Cl =35.5, Ag = 108, )
- Häc sinh ®­îc phÐp sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc.
- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm./.


H­íng dÉn chÊm thi  chän ®éi tuyÓn  h äc sinh giái HUYỆN
                                         
                                                  n¨m häc 2012- 2013
                                    M«n : Ho¸ häc 9
              
C©u                                Néi dung chÝnh cÇn tr¶ lêi    §iÓm
C©u1(6.®)
 

C©u2(3.5®)C©u3(4®)


C©u4(2.5®)

C©u5(4®)    Bµi nµy cã nhiÒu c¸ch ,cã nghÜa lµ cã nhiÒu chÊt tho¶ m•n s¬ ®å
-    Häc sinh viÕt ®Çy ®ñ  ph­¬ng tr×nh ho¸ häc vµ ghi râ ®iÒu kiÖn  mçi ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cho : 0.5® .12 = 6®
-    1.    Fe    +  S                    FeS  (chÊt A)
-    2.    FeS     + 2HCl            FeCl2    + H2S  ( B)
-    3.   2H2S     + O2              2S   +  2H2O    
-    2.  2H2S     + SO2                   3 S   + 2H2O      
-    4.  S     +  H2                        H2S
-    5. 2 H2S  + 3O2 d­        2 SO2  +   2H2O
-    6.2H2S     + SO2                3 S   + 2 H2O
-    7. 4FeS  + 7O2                   2Fe2O3  +  4SO2  
-    8. S   +  O2                        SO2  (C)
-    9.SO2  +   2H2O + Br2          2HBr    +  H2SO4  (D)
-    10. H2SO4     + CuO            H2O    +  CuSO4 (E)   
-    11. 2CuSO4    +  2H2O           2Cu   +  2H2SO4 + O2
-    Hoặc    CuSO4  +  H2S            CuS      +    H2SO4
-    12.CuSO4    +  Fe               Cu     +  FeSO4 (F)
-    
-    TrÝch mÉu thö
-    Cho n­íc vµo c¸c mÉu thö trªn ta ph©n thµnh 2 nhãm: nhãm 1 gåm c¸c chÊt tan trong n­íc lµ : NaCl ,Na2CO3,Na2SO4,
-    Nhãm 2:  gåm c¸c chÊt kh«ng tan trong n­íc lµ :BaCO3, BaSO4
-    Sôc khÝ CO2 d­ vµo nhãm 2 nÕu chÊt nµo tan ra lµ BaCO3 , chÊt kh«ng tan lµ , BaSO4 . Ta cã PTHH:
-    BaCO3     + CO2  + H2O         Ba(HCO3)2
-    lÊy dung dÞch Ba(HCO3)2  ë trªn cho t¸c dông víi c¸c chÊt ë nhãm 1 nÕu chÊt nµo kh«ng cã hiÖn t­îng g× lµ NaCl
-    2 chÊt thÊy xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng  suy ra chÊt ban ®Çu lµ: Na2CO3,Na2SO4 .  Ta cãPTHH:
-    Ba(HCO3)2  +  Na2CO3        BaCO3  +    2 NaHCO3
-    Ba(HCO3)2  +  Na2SO4         BaSO4   +    2 NaHCO3
-    sau ®ã ta l¹i tiÕp tôc sôc khÝ CO2 d­ lÇn l­ît vµo 2 kÕt tña trªn .NÕu kÕt tña nµo bÞ tan ra   lµ BaCO3   chÊt ban ®Çu lµ Na2CO3  kÕt tña cßn l¹i kh«ng tan      chÊt ban ®Çu lµ  Na2SO4
-    
a, Hçn hîp 2 muèi AgNO3 vµ Cu(NO3)2  ph¶n øng víi s¾t th× AgNO3
­u tiªn ph¶n øng tr­íc .ChØ  AgNO3 hÕt míi ®Õn l­ît Cu(NO3)2  ph¶n øng theo ph­¬ng tr×nh sau :
           Fe           +    2AgNO3       Fe(NO3)2    +  2Ag    (1)
           Fe           +    Cu(NO3)2       Fe(NO3)2    +  2Ag   (2)
     Fe(NO3)2   +   2NaOH       Fe(OH)2    + 2NaNO3  (3)
     Cu(NO3)2 +    2NaOH    Cu(OH)2   + 2NaNO3  (4)
    4Fe(OH)2  +   O2 +2H2O    4Fe(OH)3  (5)
                         2Fe(OH)3        Fe2O3 +3H2O  (6)
                                Cu(OH)2        CuO + H2O     (7)
Gäi 2x vµ y lµ sè mol ban ®Çu cña AgNO3 vµ Cu(NO3)2 , gäi t lµ sè mol Cu(NO3)2 ®• t¸c dông víi s¾t.
(*) ChÊt r¾n B gåm: Ag  :  
                                 Cu  :   
  Ta cã: 108.2x + 64t = 17,2            (8)
Tõ c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng (1) ,(2) ,(3) ta cã : nFe(OH)2=  (P/øng)
Hay :    
                (d­) = y -t
VËy ta cã : 90 ( x + t ) +98 ( y - t)  = 18,4      (9)
MÆt kh¸c ta cã:
                      (10)
Hay:    80( x + t ) + 80( y - t)  = 16
Tõ 8,9,10 ta cã     
         m = 56 ( x + t)  = 56. 0,15 = 8,4  (g)

b,                  (Mol/l)
                 (Mol/l)
a- Ban ®Çu cã khÝ mïi xèc tho¸t ra(SO2)) tho¸t ra:
Zn       +        2H2SO4®       ZnSO4       +  SO2 +  H2O
 
- Sau ®ã dung dÞch    H2SO4 pha lo•ng (do s¶n phÈm ph¶n øng cã H2O t¹o ra vµ l­îng H2SO4 bÞ tiªu hao )   nªn xuÊt hiÖn kÕt tña mµu vµng(S)
3Zn  +  4H2SO4®       3ZnSO4       +  S    +   4H2O
-TiÕp cã mïi trøng thèi  (H2S) tho¸t ra
4Zn    +  5H2SO4        4ZnSO4  +    H2S  + 4H2O
- Sau cïng cã khÝ kh«ng mµu , kh«ng mïi tho¸t ra (H2) do nång ®é dung dÞch H2SO4 trë nªn rÊt lo•ng
Zn         +      H2SO4®       ZnSO4         +  H2

b.Tr­êng hîp ®¸m ch¸y cña c¸c kim lo¹i ho¹t ®éng m¹nh kh«ng thÓ dïng b×nh khÝ CO2 ®Ó xö lý, c¸c kim lo¹i nµy ch¸y m¹nh trong khÝ CO2.
  VÝ dô:     2Mg + CO2   2MgO + C

 a.V× A1 t¸c dông níi dd H2SO4 10%, kh«ng cã khÝ tho¸t ra vµ cßn l¹i 0,96g chÊt r¾n, nªn trong A1 kh«ng chøa kim lo¹i t¸c dông víi H2SO4 t¹o ra H2. §ång thêi trong hai oxit kim lo¹i ban ®Çu ph¶i cã mét oxit kh«ng t¸c dông víi CO.
- Gi¶ sö oxit ban ®Çu kh«ng ph¶n øng víi CO lµ R2On cßn oxit ph¶n øng lµ M2Om, ta cã:
                     M2Om  +  m CO                   2M      +    mCO2           (1)

                                                                     0,015   (mol)
                     CO2   +   Ba(OH)2               BaCO3    +    H2O            (2)
                    0,015                                         0,015                       (mol)
        (mol)
- Khèi l­îng kim lo¹i trong A1lµ:  .M = 0,96  => M=32m
        + Cho m nhËn c¸c gi¸ trÞ: 1;2;3 ta cã kim lo¹i M tho¶ m•n lµ Cu.
- Khi cho A1 t¸c dông víi H2SO4 ta cã:
                        R2On     +   nH2SO4             R2(SO4)n  +   nH2O        (3)
                           x                98nx            (2R+96n).x
  Víi x lµ sè mol cña R2On trong A1¬, ta cã:
                            
  Rót gän ta ®­îc: R = 9n. => Kim lo¹i cÇn t×m lµ Al.
•    VËy 2 kim lo¹i lµ Cu vµ Al, hai oxit t­¬ng øng lµ CuO vµ Al2O3.
b .Sè mol CuO trong A lµ 0,015 mol, sè mol Al2O3 trong A lµ x mol.
                       CuO      +     2HCl               CuCl2    +   H2O          (4)
                       Al2O3    +     6HCl                2AlCl3    +  3H2O         (5)
V× C% cña 2 muèi CuCl2 vµ AlCl3 trong dd lµ b»ng nhau nªn khèi l­îng muèi trong 2 dd còng b»ng nhau.
   Do ®ã, ta cã:
                           135.0,015  = 267.x  =>  x = 0,0076 mol.
   VËy:   %CuO   60,8 %
             %Al2O3   39,2 %

0.5®
0.5®

0.5®

0.5®
0.5®
0.5®
05®

0.5®
0.5®

0.5đ
0.5đ
0.5đ

0.5®


0.5đ0.5®


0.5®


0.5®

0.5®

0.5


0.5

0,25


0,25


0.25
0.25

0.25
0.25

0.25
0.25
0.25

0,25


0,25

0,250,25

0,250,250,25


0.25


0.25


0.25


 0.25

 0.25
 
 0.25
 
 0.25

0.5


0,5

   

0,250,25


  0.25


0,25

  0,25

0,25


 0,25

0,25


0.250,25


0.25

0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

Ghi chó:-NÕu trong PTHH, häc sinh viÕt sai CTHH th× kh«ng cho ®iÓm PTHH ®ã, thiÕu c¸c ®iÖu kiÖn ph¶n øng, hoÆc kh«ng c©n b»ng , c©n b»ng sai th× cho 1/2sè ®iÓm.
-    Häc sinh lµm c¸ch kh¸c mµ lÝ luËn chÆt chÏ, khoa häc , ®óng kÕt qu¶ th× vÉn cho ®iÓm tèi ®a.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thanh Hằng @ 12:56 29/01/2013
Số lượt xem: 1149
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến