DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Gốc > Bài viết > Chuyên đề hóa học >

  Về danh pháp tiếng Việt các hợp chất vô cơ

  inorganicĐể phiên chuyển tên các hợp chất vô cơ, ngoài những quy tắc đã thống nhất khi phiên chuyển tên các nguyên tố hóa học, thêm một số quy tắc nữa về cách viết và cách đọc tên như sau:

  1. Về viết công thức các hợp chất vô cơ

  Phần dương của các hợp chất viết trước phần âm và số nguyên tử viết ở dưới ký hiệu.

  Ví dụ: Na2S, NaCl, Na3PO4, H3PO4, NaOH…

  2. Về đọc tên các hợp chất vô cơ

  Phần nào viết trước đọc trước, phần nào viết sau đọc sau. Các hợp chất vô cơ có mấy loại sau:

  I. Các oxit

  a. Nếu nguyên tố có nhiều oxi hóa (hay hóa trị) bằng chữ số la mã đặt trong dấu ngoặc, nếu nguyên tố trong các hợp chất chỉ có một số oxi hóa (hay hóa trị) thì không cần, chỉ đọc tên nguyên tố + oxit.

  b. Hoặc đọc số nguyên tử của mỗi nguyên tố bằng các tiền tố mono (một), di (hai), tri (ba), tetra (bốn), penta (năm)…. (thường khi có một nguyên tử thì không cần đọc tiền tố mono).

  Ví dụ:

  Na2O: natri oxit

  Al2O3: nhôm oxit

  MgO: magie oxit

  Cu2O: đồng (I) oxit

  CuO: đồng (II) oxit

  FeO: sắt (II) oxit:

  Fe2O3: sắt (III) oxit

  N2O: đinitơ oxit hoặc nitơ (I) oxit

  NO: nitơ oxit hoặc nitơ (II) oxit

  N2O3: dinitơ trioxit hay nitơ (III) oxit

  NO2: nitơ dioxit hay nitơ (IV) oxit

  N2O5: dinitơ pentaoxit hay nitơ (V) oxit

  c. Những oxit mà trong phân tử có dây oxi (-O-O-) thì gọi là peoxit.

  Ví dụ:

  H2O2: hyđro peoxit

  Na2O2: natri peoxit

  CrO5: crom (VI) peoxit.

  d. Ngoài ra còn một số rất ít oxit có tên gọi đặc biệt xuất phát từ lịch sử hay lấy tên một địa phương nào đó. Nhưng tên này không được gọi là thuật ngữ hóa học chính thức, mặc dù hay dùng.

  Ví dụ: khí cacbonic (CO2)…

  II. Các hyđroxit

  Hyđroxit là hợp chất có công thức chung là M(OH)n. Tên hợp chất hyđroxit = Tên của phần dương (nếu phần dương là một kim loại có nhiều số oxi hóa (hay hóa trị) thì đọc thêm số oxi hóa (hay hóa trị) viết bằng chữ số Lamã đặt trang dấu ngoặc ngay sau tên nguyên tốt) + hyđroxit (tên của nhóm –OH).

  Ví dụ:

  NaOH: natri hyđroxit

  Ba(OH)2: bari hyđroxit

  Al(OH)3: nhôm hyđroxit

  Zn(OH)2: kẽm hyđroxit

  NH4OH: ammi hyđroxit

  Fe(OH)2: sắt (II) hyđroxit

  Cu(OH)2: đồng (II) hyđroxit

  Fe(OH)3: sắt (III) hyđroxit

  III. Các axit

  1. Loại axit trong phân tử, hyđro là nguyên tố dương (cation), còn phần âm là anion axit không có oxi. Loại axit này được gọi là hyđroaxit, có công thức chung là HnXm.

  Tên của hyđroaxit = Axit + tên của nguyên tố X + đuôi hyđric.

  Ví dụ:

  HCl: axit clohyđric

  HF: axit fluohyđric

  HBr: axit bromhyđric

  HI: axit iothyđric

  H2S: axit sunfuhyđric

  HN3: axit nitơhyđric

  HCN: axit xianhyđric…

  2. Loại axit trong phần aion axit có chứa oxi được gọi là Oxiaxxit, có công thức chung là: HnXmOp.

  Loại axit này cách đọc có phức tạp hơn, X có thể có nhiều số oxi hóa khác nhau.

  + Khi m = 1 (HnXOp)

  a. Nếu X là nguyên tố từ nhóm III đến nhóm VI (cả nhóm A và B), có số oxi hóa cao nhất đúng bằng số thứ tự của nhóm thì:

  khi X có số hóa trị cao nhất

  Tên axit = axit + tên nguyên tố X + đuôi ic

  Ví dụ:

  H2C+43: axit cacbonic

  H2Si4+O3: axit silicic

  HN+5O3: axit nitric

  H2S+5O4: axit sunfuaric

  H3S5+O4: axit photphoric

  + Khi X có số oxi hóa thấp hơn số oxi hóa cao nhất 2 đơn vị thì:

  Tên axit = Axit + Tên nguyên tố X + đuôi ơ

  Ví dụ:

  HN+3O2: axit nitrơ

  H2S+4O3: axit sunfuarơ

  H3P+3O3: axit photphorơ

  b. Nếu X là nguyên tố thuộc nhóm VII (cả nhóm A và B) thì:

  - Khi X có số oxi hóa là +6 (hay +5 khi nó không có số oxi hóa là +6) thì:

  Tên axit = axit + tên nguyên tố X + đuôi ic

  Ví dụ:

  H2Mn+6O4: axit manganic

  HCl+5O3: axit cloric

  - Khi X có số oxi hóa thấp hơn số ôxi hóa trên 2 đơn vị thì:

  Tên axit = axit + tên nguyên tố X + đuôi ơ

  Ví dụ:

  H2Mn+4O3: axit manganơ

  HCl+3O2: axit clorơ

  - Khi X có số hóa trị cao nhất, đúng bằng số thứ tự và nhóm (VII) thì thêm tiền tố Pe trước tên nguyên tố X + đuôi ic

  Tên axit = axit + pe tên nguyên tố X + đuôi ic

  Ví dụ:

  HMn+7O4: axit pemanganic

  HCl+7O4: axit pecloric

  HI+7O4: axit peiodic

  + Khi m = 2, 3, 4… (HnXmOp)

  Khi đọc ta thêm tiền tố di, tri, tetra… vào trước nguyên tố X còn thêm đuôi ic nếu X có số oxi hóa cao và ơ khi X có số oxi hóa thấp.

  Ví dụ:

  H4P2+5O7: axit diphotphoric

  H2S2+6O7: axit disunfuric

  H2S3+6O10: axit trisunfuric

  H2B4+3O7: axit tetraboric

  H2S2+4P5: axit disunfurơ

  H2P4+3O7: axit tetraphotphorơ…

  c. Một số trường hợp riêng

  - Nếu trong phân tử axit có dây oxi (-O-O-) thì đọc thêm tiền tố peoxo trước tên nguyên tố X.

  Ví dụ:

  H2C+4O4: axit peoxo cacbonic

  H3P+5O5: axit peoxo photphoric

  H4P2+5O8: axit peoxo diphotphoric

  H2S+6O5: axit peoxo sunfuric

  H2S2+4O8: axit peoxo sunfuric

  HN+5O4: axit peoxo nitric

  HOO+3NO: axit peoxo nitrơ…

  - Nếu trong phân tử oxi axit có một, hai hay ba nguyên tử S thay thế các nguyên tử O thì thêm tiền tố tio, ditio, tritio vào trước nguyên tố X.

  Ví dụ:

  H2S2O3: axit tio sunfuric

  H3PO2S2: axit ditio photphoric

  H3As2S3: axit tritio asenơ. (H3As2S3: axit asenơ)

  - Nếu X trong phân tử oxi axit có số oxi hóa thấp hơn số oxi hóa của X trong axit có hậu tố là ơ thì ta thêm tiền tố hipo trước X.

  Ví dụ:

  HCl+3O2: axit clorơ thì HCl+1O: axit hipo clorơ

  H3P+3O3: axit photphorơ thì H3P+1O2: axit hipo photphorơ

  HN+3O2: axit nitrơ thì HN+10: axit hipo nitrơ.

  Nếu trong nhiều phân tử oxit axit mà trong nguyên tố X có số oxi hóa giống nhau nhưng có số nhóm OH khác nhau thì:

  + Nếu trong phân tử có nhiều nhóm OH khác nhau thì khi đọc thêm tiền tố octo-

  + Nếu trong phân tử có ít nhóm OH thì khi đọc thêm tiền tố meta-

  + Nếu trong phân tử số OH trung bình khi đọc thêm tiền tố piro-

  Ví dụ:

  H3P+5O4: axit octophotphoric

  H4P2+5O7: axit pirophotphoric

  IV. Các muối

  Muối là hợp chất, trong phân tử gồm hai phần: cation và anion.

  Tên muối = tên cation + tên anion gốc axit.

  1. Cation muối có thể là

  a. Cation kim loại: đọc tên nguyên tử nguyên tử kim loại. Nếu kim loại có nhiều oxi hóa khác nhau thì thêm số Lamã chỉ hóa trị của kim loại đặt trong dấu ngoặc (nếu kim loại chỉ có một hóa trị thì không cần).

  Ví dụ:

  Na+ natri

  Al3+ nhôm

  Fe2+ sắt (II)

  Cu+ đồng (I)

  Hg22+ thủy ngân (I)

  Ca2+ canxi

  Zn2+ kẽm

  Fe3+ sắt (III)

  Cu2+ đồng (II)

  Hg2+ thủy ngân (II)

  Sn2+ thiếc (II)

  Sn4+ thiếc (IV)

  b. Cation muối gồm nhiều nguyên tử

  Ví dụ:

  BiO+: bitmutyl

  VO+: vanadyl (III)

  VO3+: vanadyl (V)

  SO22+: sunfuryl (VI)

  PS3+: tiophotphoryl (V)

  UO22+: uranyl

  VO2+: vanadyl (IV)

  SO2+: tionyl sunfuryl (IV)

  PO3+: photphoryl (V)

  NH4+: amoni…

  2. Anion muối thường là gốc axit

  a. Nếu anion là gốc của hyđroaxit thì tên anion gốc axit được đọc: tên nguyên tố X (nếu gốc còn hyđro thì đọc hyđro rồi tên nguyên tố X) + đuôi ua (thay đuôi hyđric trong axit bằng đuôi ua, đối với những từ sau khi bỏ đuôi hidric mà còn là một nguyên tố âm O thì thêm r trước ua cho dễ đọc).

  Ví dụ:

  F-:        Florua

  I-:         Iotua

  CN-:     Xianua

  Cl-:       Clorua

  S2-:      Sunfua

  SCN:   Sunfuaxxianua

  Br-:       Bromua

  HS-:      Hyđrosunfua

  b. Nếu anion là gốc của oxi axit thì:

  Nếu trong axit có đuôi là ic thì gốc axit đổi ic thành at

  Nếu trong axit có đuôi ơ thì đổi thành it

  Ví dụ:

  CO3-: cacbonat

  NO3-: nitrat

  PO43-: photphat

  H2PO4-: dihyđrophotphat

  SO3-: sunfit

  H3PO3: chỉ là diaxit

  H2PO4-: hyđrophotphit

  ClO2-: clorit

  NO4-: penitrat

  S2O82-: pedisunfat

  ClO4-: peclorat

  HCO3-: hyđrocacbonat

  SO42-: sunfat

  HPO43-: hyđrophotphat

  S2O32-: tiosunfat

  HSO3-: hyđrosunfit

  HPO32-: đọc là photphit

  NO2-: nitrit

  CO42-: peoxocacbonat

  SO52-: pesunfat

  ClO-: hipoclorit

  3. Tên muối

  Đọc tên phần canion trước sau đó đọc tên phần anion

  NaCl: natri clorua

  Ba(NO3)2: bari nitrat

  Al2(SO4)3: nhôm sunfat

  CuCl: đồng (I) clorua

  CuCl2: đồng (II) clorua

  BaS2O3: bari tiosunfat

  FeSO4: sắt (II) sunfat

  Fe2(SO4)3: sắt (III) sunfat

  Ma3N2: magie nitrua

  (NH4)2S2O8: amoni peoxodisunfat

  Ca(H2PO4)2: canxi dihyđrophotphat

  CaHPO4: canxi hyđrophotphat

  Ca3(PO4)2: canxi photphat

  CaC2O4: canxi oxalat…

  SOCl2: tionyl clorua

  SO2Cl2: sunfuryl clorua

  POCl3: photphoryl clorua

  PSCl3: tiophotphoryl clorua

  Cu2(OH)2CO3: đồng (II) dihyđroxo cacbonat

  BiOHCl2: bitmutyl hyđro clorua

  4. Muối kép

  Hỗn hợp của những muối có cùng một anion với nhiều cation khác nhau. Vì vậy, đọc tên các muối kép ta đọc tên các cation (nối với nhau bằng gạch ngang) và tên của anion gốc axit chung.

  Ví dụ:

  K2SO4.Al2(SO4)3: có thể viết KAl(SO4)2: kali nhôm sunfat

  K2CO3.Na3CO3: có thể viết KNaCO3: kali natri cacbonat

  KNaC4H4O6: kali natri tactrat

  V. Các hợp chất phức (phức chất)

  Cấu tạo của hợp chất phức cũng gồm 2 ion liên kết với nhau. Ion phức viết trong dấu móc và ion trái dấu viết ngoài dấu móc:

  - Ion phức có thể âm hay dương được viết theo trật tự sau: nguyên tử trung tâm rồi đến phối tử (phối tử có thể là ion âm hay phân tử trung tính hoặc cả hai, viết trong dấu ngoặc, rồi đế số chỉ số phối tử).

  - Ion trái dấu với ion phức là cation thì viết trước ion phức, nếu là anion thì viết sau.

  Tên của phức chất = tên của cation nối tên của anion

  Tên của ion phức được đọc theo trật tự: số phối tử + tên phối tử (nếu phối tử gồm hai loại cả anion và cả phân tử trung hòa, khi đó đọc số phối tử + tên phôi tử là anion rồi đọc số phôi tử + tên phối tử và phối tử trung hòa) sau đó mới đọc tên của nguyên tố trung tâm có kèm theo số oxi hoá của nó.

  a. Cách đọc tên số phối tử: dùng các tiền tố di, tri, tetra, phita, hexa, hepta, octa… để chỉ các số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… nếu phối tử có tên viết dài và trong phối tử đã có sẵn các chữ di, tri, tetra… rồi thì viết phối tử đó trong ngoặc đơn rồi dùng các tiền tố đặt trước dấu ngoặc đơn để chỉ số lượng phối tử, các tiền tố lúc này dùng bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis…. để chỉ các số 2, 3, 4, 5, 6….

  b. Cách đọc tên phối tử:

  - Nếu phối tử là phân tử trung hòa thì đọc tên phân tử đó

  Ví dụ:

  C6H5N: piridin

  CH3NH2: metylamin

  NH2-(NH2)2-NH2: etylen diamin..

  Lưu ý: một số phân tử có tên riêng và thường dùng đó là:

  H2O - aqua

  NH3 - ammin

  CO - cacbonyl

  NO -  nitro zyl

  - Nếu phối tử là anion thì đọc tên của anion đó + đuôi o.

  Ví dụ

  F-: fluoro                       Cl-: cloro                      Br-: bromo

  I-: Iodo OH-: hyđroxo               SO42-: sunfato

  CO32-: cacbonato          NO2-: nitrito                  NO3-: nitrato

  CN-: xiano                    SCN-: tioxiano              O2-: oxo

  O22-: peoxo                   S2-: sunfo hay tio           S2O32-: tiosunfato

  C2O42-: oxalato SO32-: sunfito

  c. Cách đọc tên nguyên tử trung tâm. Có 2 trường hợp khi ion phức là cation hay anion.

  Nếu ion phức là cation thì nguyên tử trung tâm được đọc như sau: đọc tên nguyên tố trung tâm và số La mã đặt trong dấu ngoặc để chỉ số oxi hóa của nó.

  Ví dụ:

  [Co(NH3)6]Cl3 hexammin coban (III) clorua

  [Co(NH3)6]3+ cation hexammin coban (III)

  [Co(NH3)5]Cl2 cloro - pentammin coban (III) clorua

  [CoCl(NH3)5]2+ cation cloro - pentammin coban (III)

  [Cr(NH3)6]Cl2 hexammin crom (II) clorua

  [CoCl(H2O)5]Cl2 cloro - pentaqua coban (III) clorua

  [Cu(NH2-CH2-CH2-NH2)2]SO4 bis (etilendiamin) đồng (II) sunfat

  - Nếu ion phức là anion thì nguyên tử trung tâm được đọc như sau: đọc tên nguyên tố trung tâm thêm hậu tố at và số La mã đặt trong dấu ngoặc để chỉ số oxi hóa của nguyên tố.

  Ví dụ

  Na2[Pt(C2O4)3]            natri trioxalato platinat (IV)

  K4[Fe(CN)6]                kali hexaxiano ferret (II)

  K3[Fe(CN)6]                kali hexaxiano ferret (III)

  H[AuCl4]                      axit tetracloro vàng (III)

  Lưu ý: Nếu phức không phải là ion mà là trung tính (trung hòa) thì loai phức này được đọc như sau: đọc tên phối tử có tiền tố chỉ số phối tử, rồi tên nguyên tố trung tâm có kèm theo số oxi hóa (viết bằng chữ số La mã đặt trong dấu ngoặc).

  Ví dụ:

  [PtCl2(NH3)2]   dicloro diammin platin (II)

  [Co(NO2)3(NH3)3]       trinitro triammin coban (III)

  Theo Trần Tứ Hiếu (T/C Hóa học & Ứng dụng)


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Minh Chiến @ 00:00 22/05/2010
  Số lượt xem: 2289
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến