DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  bài tập trắc nghiệm Axit cacboxylic

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Mạnh Cương
  Ngày gửi: 11h:42' 06-05-2008
  Dung lượng: 52.5 KB
  Số lượt tải: 2748
  Số lượt thích: 0 người
  Một số bài tập về Axít

  Câu 1:
  Cho 5,76 gam Axit hữu cơ đơn chức mạch hở X tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 gam muối của axit hữu cơ . CTCT thu gọn của X
  A.CH2=CH-COOH
  B.CH3COOH
  C. HC =C-COOH
  D. CH3CH2COOH
  
  Câu 2 :
  Đun 12 gam Axit Axetic với 13,8 gam Etanol (H2SO4 đặc xt ) đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thu được 11 gam este . Hiệu suất phản ứng este hoá là
  A.50%
  B.75%
  C.55%
  D. 62,5%
  
  Câu 3 :
  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một Axit cacboxylic đơn chức cần vừa đủ V lit oxi (đktc ) thu 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là
  A.11,2
  B.6,72
  C.8,96
  D. 4,48
  
  Câu 4 :
  Cho tất cả các đồng phân đơn chức mạch hở có CTPT C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH , NaHCO3 . Số phản ứng xảy ra là
  A.5
  B.4
  C.3
  D. 2
  
  Câu 5 :
  Trung hoà 6,72 gam môt Axit cacboxylic no , đơn chức cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% . CTCT thu gọn của Y là
  A. CH3COOH
  B. C3H7COOH
  C. C2H5COOH
  D. HCOOH
  
  Câu 6 :
  Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X ( dạng CnH2nO2 ) mạch hở và O2 ( Số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy ) ở nhiệt độ 139.9OC , áp suất trong bình là 0,8 atm . Đốt cháy hoàn toàn X rồi đưa về nhiệt độ ban đầu áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm X có CTPT là
  A.C2H4O2
  B. CH2O2
  C. C4H8O2
  D. C3H6O2
  
  Câu 7 :
  Cho các chất sau : Etylaxetat , Anilin , rượu Etylic , Axit Acylic , Phenyl amoniclorua , Rượu Benzylic , p – Czeol. Trong số các chất trên số chất tác dụng với NaOH là
  A.3
  B.4
  C.5
  D. 6
  
  Câu 8 :
  Đốt cháy a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác để trung hoà a mol Y cần dùng 2a mol NaOH. CTCT thu gọn của Y là
  A.HOOC-CH2-CH2-COOH
  B. C2H5COOH
  
  C. CH3COOH
  D. HOOC-COOH
  
  Câu 9 :
  Cho Axit Oxalic COOH tác dụng với 5,28 gam hỗn hợp hai rượu no đơn chức đồng đẳng liên tiếp t
  COOH thu được hỗn hợp 3 este trung tính. Thuỷ phân lượng este trên bằng dung dịch NaOH thu được 5,36 gam muối . Hai rượu có CTCT
  A.CH3OH và C2H5OH
  B. C2H5OH và C3H7OH
  
  C. C3H7OH và C4H9OH
  D. C4H9OH và C5H11OH
  
  Câu 10 :
  A là axit chứa 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. Cho 0,015 mol A tác dụng với dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 thu được dung dịch B người ta nhận thấy :
  + Nếu a = 0,01 mol thì dung dịch B làm đỏ quỳ tím
  + Nếu a = 0,02 thì dung dịch B làm xanh quý tím
  A có CTCT thu gon là
  A. C2H5COOH
  B. C2H3COOH
  
  C. HC =C-COOH
  D.CH2(COOH)2
  
  Câu 11 :
  A là axit Tactric dùng trong kĩ nghệ chụp ảnh có tính chất
  + 1 mol A + NaHCO3 dư thu được 2 mol CO2
  + 1 mol A + Na dư thu được 2 mol H2
  A co CTCT thu gọn nào sau đây

  A. 
  B. 
  
  C. 
  D. 
  
  Câu 12 :
  Trung hoà 1 ,8 gam một axit hữu cơ đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,46 gam muối khan . Axit nói trên là
  A. HCOOH
  B. CH3COOH
  C. C2H3COOH
  D. C2H5COOH
  
  Câu 13 :
  Để đốt cháy hết 10 ml hơi một chất hữu cơ A cần dung 30 ml O2 . Sản phẩm cháy thu được gồm CO2 và H2O có thể tích bằng nhau và bằng thể tích của O2 phản ứng . CTPT của A là
  A.C3H6O2
  B. C3H6O3
  C. C4H8O2
  D. C2H4O2
  
  Câu 14 :
  Hỗn hợp X gồm hai axit no A1 và A2 đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu 11,2 lit CO2 (đktc ) . Để trung hoà 0,3 mol X cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M . CTCT phù hợp với hai axit
  A. CH3COOH và C2H5COOH
  B. HCOOH và C2H5COOH
  
  C. HCOOH và CH2(COOH)2
  D. CH3COOH và CH2(COOH)2
  
  Câu 15 :
  Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam một axit hữu cơ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình 1 đựng P2O5 , bình 2 đựng NaOH dư thấy khối lượng bình 1 tăng 0,36 gam bình 2 tăng 0,88 gam . Mặt khác để phản ứng với 0,05 mol axit cần dùng 250 ml dung dịch NaOH 0,2M . CTPT của axit là
  A.C3H6O2
  B. C3H6O3
  C. C4H8O2
  D. C2H4O2
  
  Câu 16 :
  Z là Axit hữu cơ đơn chức. Để đốt cháy 0,1 mol Z cần 6,72 lit O2 (đktc ) . Cho biết CTCT của Z
  A. CH3COOH
  B.CH2=CH-COOH
  C. C3H7COOH
  D. C2H5COOH
  
  Câu 17 :
  Cho 16,6 gam hỗn hợp HCOOH và CH3COOH tác dụng hết với Mg thu được 3,36 lit H2(đktc ) . Khối lượng của CH3COOH là :
  A.12 gam
  B.6 gam
  C.4,6 gam
  D. 9 gam
  
  Câu 18 :
  Cho 2,46 gam hỗn hợp HCOOH , CH3COOH và C6H5OH tác dụng với 40 ml dung dịch NaOH 1M . Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng
  A.6,46 gam
  B.3,34 gam
  C.5,32 gam
  D. 4,46 gam
  
  Câu 19 :
  Cho 10 gam hỗn hợp HCOOH , CH3COOH chia thành hai phần bằng nhau
  + Phần 1 tác dụng hết với Na thu 1,064 lit H2 (đktc )
  + Phần 2 tác dụng với 4,6 gam Etanol có H2SO4 đặc xúc tác thì tổng khối lượng este thu được là bao nhiêu biết hiệu suất là 60 %
  A.9,2 gam
  B.6,654 gam
  C.4,469 gam
  D. 4,596 gam
  
  Câu 20 :
  Cho 1 mol rượu etylic và 1 mol Axit Axetic vào bình phản ứng đun nóng với xúc tác thích hợp . khi phản ứng este hoá đạt trạng thái cân bằng. Thì hằng số cân bằng của phản ứng là
  A.0,25
  B.0,4
  C.2/3
  D. 4
  
  Câu 21 :
  Đốt cháy hoàn toàn 4,38 gam một axit E no mạch thẳng thu được 4,032 lít CO2(đktc ) và 2,7 gam H2O. CTCT của E
  A. CH3COOH
  B. B.CH2=CH-COOH
  C.HOOC-(CH2)4 –COOH
  D. C17H35COOH
  
  Câu 22 :
  Hợp chất hữu cơ E mạch hở có CTPT là C3H6O3 có nhiều trong sữa chua. E có thể tác dụng với Na , Na2CO3 . Còn khi tác dụng với CuO đun nóng tạo ra chất hữu cơ không có phản ứng tráng gương CTCT có thể có của E là :
  A.HO-CH2-CH2-COOH
  B.CH3-CH-COOH
  OH
  
  C. HO-CH2-COOCH3
  D. CH3-COOCH2-OH
  
  Câu 23 :
  Axit hữu cơ A có thành phần nguyên tố gồm 40,68% C ; 54,24 %O . 0,05 mol A trung hoà hoàn toàn bởi 100 ml dung dịch NaOH 1M. CTCT có thể có của A là
  A. HOOC-CH2-COOH
  B. HOOC-CH2-CH2-COOH
  
  C. HOOC-CH-CH2-COOH
  CH3
  D.HOOC-COOH
  
  Câu 24 :
  Đốt cháy hoàn toàn 2,22 gam một Axit no đơn chức được 1,62 gam H2O . A là
  A.HCOOH
  B.CH3COOH
  C.C2H5COOH
  D. C3H7COOH
  
  Câu 25 :
  Các sản phẩm đốt cháy hoàn toàn 3 gam axit cacboxylic X được dẫn lần lượt vào bình 1 đựng H2SO4 đặc bình 2 đựng NaOH. Sau Thí nghiệm bình 1 tăng 1,8 gam . bình 2 tăng 4,4 gam . Nếu bay hơi 1 gam X thu được 373,4 ml hởi (đktc ) . CTCT của X là
  A.HCOOH
  B.CH3COOH
  C.C2H5COOH
  D. C3H7COOH
  
  Câu 26 :
  Hỗn hợp X gồm hai axit no A1 và A2 . Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu được 11,2 lit CO2(đktc ) . Để trung hoà 0,3 mol X cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M . CTCT của hai axit là
  A. CH3COOH và C3H7COOH
  B. HCOOH và CH3COOH
  
  C. CH3COOH và HCOO-CH2-COOH
  D. HCOOH và HCOO-COOH
  
  Câu 27 :
  A là axit có khối lượng phân tử < 130 đvC . Trung hoà 26 gam A cần dung dịch chứa 0,25 mol Ba(OH)2 . A là
  A. CH3COOH
  B. C2H5COOH
  C.(COOH)2
  D. CH2(COOH)2
  
  Câu 28 :
  Có hai axit A, B
  Lấy 1 mol A trộn với 2 mol B rồi cho tác dụng với Na dư , được 2 mol H2
  Lấy 2 mol A trộn với 1 mol B rồi cho tác dụng với Na dư , được 2,5 mol H2
  Số nhóm chức trong A và B là
  A.A đơn chức, B hai chức
  B. A đơn chức, B đơn chức
  
  C. A hai chức, B hai chức
  D. A hai chức, B đơn chức
  
  Câu 29 :
  Tính khối lượng Axit axetic có trong dấm ăn thu được khi lên men 100 lit rượu 8o thành dấm ăn ? Biết khối lượng riêng của rượu etylic 0,8 gam/ml giả sử phản ứng lên men giấm đạt hiệu suất là 80%
  A.8347.8 gam
  B.6778,3 gam
  C.8437,8 gam
  D. 6678,3 gam
  
  
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓