DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  ĐỀ+ĐÁP ÁN HOÁ CĐ-2012-MÃ 169

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: BỘ GD-ĐT
  Người gửi: Nguyễn Văn Luyện
  Ngày gửi: 12h:44' 16-07-2012
  Dung lượng: 204.5 KB
  Số lượt tải: 568
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ĐỀ CHÍNH THỨC
  (Đề thi có 05 trang)
  ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
  Môn: HOÁ HỌC; Khối A và Khối B
  Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


  Mã đề thi 169

  Họ, tên thí sinh:.......................................................................
  Số báo danh:............................................................................

  Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
  H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Ag = 108.

  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

  Câu 1: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là
  A. 19,2. B. 9,6. C. 12,8. D. 6,4.
  Câu 2: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3; (2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3; (3) Cho Na vào dung dịch CuSO4;
  (4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng.
  Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là
  A. (1) và (2). B. (1) và (4). C. (2) và (3). D. (3) và (4).
  Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1.
  B. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.
  C. Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước.
  D. Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs.
  Câu 4: Trong phân tử axit cacboxylic X có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Tên gọi của X là
  A. axit axetic. B. axit malonic. C. axit oxalic. D. axit fomic.
  Câu 5: Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH). Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là
  A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.
  Câu 6: Cho các phát biểu sau:
  (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;
  (2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác; (3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;
  (4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.
  Phát biểu đúng là
  A. (1) và (2). B. (3) và (4). C. (2) và (4). D. (1) và (3).
  Câu 7: Lên men 90 kg glucozơ thu được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml) với hiệu suất của quá trình lên men là 80%. Giá trị của V là
  A. 46,0. B. 57,5. C. 23,0. D. 71,9.
  Câu 8: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ) V lít dung dịch CuCl2 0,5M. Khi dừng điện phân thu
  được dung dịch X và 1,68 lít khí Cl2 (đktc) duy nhất ở anot. Toàn bộ dung dịch X tác dụng vừa đủ với
  12,6 gam Fe. Giá trị của V là
  A. 0,15. B. 0,60. C. 0,45. D. 0,80.
  Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.
  B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.
  C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.
  D. Tơ nilon–6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.
  Câu 10: Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V
   
  Gửi ý kiến