DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Giải rất chi tiết Hóa cao đẳng 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thôi
  Ngày gửi: 16h:18' 17-07-2012
  Dung lượng: 465.0 KB
  Số lượt tải: 2289
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
  Môn thi : HÓA, khối A và B - Mã đề : 648

  Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
  H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85 Ag=108.
  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
  Câu 1 : Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực là
  A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
  Giải : cần nhớ liên kết cộng hóa trị không cực hình thành giữa những nguyên tử của nguyên tố có tính chất giống hoặc tương tự nhau
  Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực là : N2, H2
  Câu 2 : Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH). Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là
  A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
  Giải : CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
  C6H5NH3Cl + NaOH C6H5NH2 + NaCl + H2O
  H2N-CH2-COOH + NaOH H2N-CH2-COONa + H2O
  C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O
  Câu 3: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với H2O (dư) thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 0,25V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương ứng là
  A. 1 : 2. B. 5 : 8. C. 5 : 16. D. 16 : 5.
  Giải : Đặt nNa = x nAl = y nFe = z
  2Na + 2H2O 2NaOH + H2 2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2
  x x x x x 3/2x
  Chất rắn Y : Fe, Al dư
  Fe + H2SO4 FeSO4 + H2
  z z
  Theo đề : x = 2y chất rắn Y : Fe
  nH2 = x + 3/2x = V => 
  nH2 = z = 0,25V = =>
  Câu 4: Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:
  Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc);
  Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).
  Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là
  A. 42,32%. B. 46,47%. C. 66,39%. D. 33,61%.
  Giải : Đặt nAl = x nFe2O3 = y trong mỗi phần
  2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe
  2y y 2y
  Do phản ứng xảy ra hoàn toàn và cho phần 2 của hỗn hợp X vào dung dịch NaOH thu được khí H2 => Chất rắn X : Al2O3, Fe, Al dư

  P1: Fe Fe2+ + 2e Al Al3+ + 3e 2H+ +2e H2
  2y 2.2y x-2y 3(x-2y) 0,7 0,35
  ta có : 2.2y + 3(x - 2y) = 2.0,35 = 0,7 (I)
  P2: Al Al3+ + 3e 2H+ +2e H2
  x-2y 3(x-2y) 0,3 0,15
  3(x-2y) = 0,15.2 = 0,3 (II)
  Từ (I) và (II) => 4y = 0,4 => y = 0,1 => x = 0,3
  
  Câu 5: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là
  A. 14,0. B. 14,7. C. 10,1. D. 18,9.
  Giải : Theo đề : Y gồm nước và anđehit và MY = 29
  Gọi công thức của 2 ancol đơn chức bậc 1: RCH2OH , RCH2CH2OH (do đồng đẳng liên tiếp)
  RCH2OH + CuO RCHO + Cu + H2O
  x(mol) x x
  RCH2CH2OH + CuO RCH2CHO + Cu + H2O
  y(mol) y y
  Nếu Y gồm nước và 2anđehit thì : 
  => (x + y)R = 11x - 3y R = 15 => x = 0,675; y<0
  nAg = 2(x + y) = 0,9 => x + y = 0,45

  Nếu Y gồm nước và HCHO , CH3CHO=> hai ancol là CH3OH và C2H5OH
  thì : => 4x = 10y => x = 2,5y
  nAg = 2x + 4y = 0,9 => x + 2y = 0,45
  m = mCH3OH + mC2H5OH = 0,1.32 + 0,25.46 = 14,7 gam
  Câu 6: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
  A. Ca. B. K. C. Mg. D. Cu.
  Giải : Ca, K, Mg là những kim loại có tính khử mạnh nên chỉ điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy
  Cu là kim loại có tính khử yếu nên có thể điều chế bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện hoặc điện phân dung dịch
  Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng:
  Este X (C4HnO2) Y Z C2H3O2Na.
  Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là
  A. CH2=CHCOOCH3. B. CH3COOCH2CH3.
  C. HCOOCH2CH2CH3. D. CH3COOCH=CH2.
  Giải : từ C2H3O2Na => Z là axit CH3COOH => Y là CH3-COONH4 => X là CH3COOCH=CH2
  CH3COOCH=CH2 + NaOH CH3COONa + CH3CHO
  CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag
  CH3COONH4 + NaOH CH3COONa + NH3 + H2O
  Câu 8: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là
  A. 12,8. B. 19,2. C. 9,6. D. 6,4.
  Giải : Đặt nCu = x(mol) ; nFe3O4 = y(mol)
  Theo đề : x = 3y
  64x + 232y = 42,4
  Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
  y 2y
  Cu + 2FeCl3 2FeCl2 + CuCl2
  y 2y
  nCu dư = x - y = (0,3 - 0,1)64 = 12,8
  Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Polietilen và poli (vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.
  B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.
  C. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.
  D. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.
  Giải : nCH2=CH2 ( CH2 - CH2 )n
  Polietilen
  nCH2=CH ( CH2-CH )n đây là phản ứng trùng hợp
  Cl Cl
  poli (vinyl clorua)
  Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp: tơ bán tổng hợp(tơ nhân tạo)
  Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit ađipic(không phải axit axetic)
  Câu 10 : Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là
  A. 34,10 B. 31,32 C. 34,32 D. 33,70
  Giải : Kí hiệu chung 2 kim loại Zn, Mg : M
   ; 
  4M + 10HNO3 4M(NO3)2 + N2O + 5H2O
  0,5 0,045
  số mol HNO3 pứ = 0,045.10 = 0,45 mol < 0,5 suy ra có tạo sản phẩm khử khác là NH4NO3
  4M + 10HNO3 4M(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
  0,05 0,005
  m = m2kl + + 
  Vậy m = 8,9 + 62.( 8.0,045+8.0,005)+ 80.0.005=34,1g
  Câu 11: Trong phân tử axit cacboxylic X có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Tên gọi của X là
  A. axit axetic. B. axit oxalic. C. axit fomic. D. axit malonic
  Giải : Đốt cháy axit cacboxylic X cho số mol CO2 bằng số mol H2O => axit cacboxylic X là no đơn chức
  Mà axit oxalic(HCOO-COOH) và axit malonic(HCOOH-CH2-COOH) là axit 2 chức
  Chỉ còn lại : axit axetic(CH3COOH) và axit fomic(HCOOH) là axit no đơn chức
  Theo đề : phân tử axit cacboxylic X có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức nên chọn axit HCOOH
  Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y (Mx < My) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là
  A. K. B. Na. C. Rb. D. Li.
  Giải : X X+ + 1e Y Y+ + 2e 2H+ +2e H2
  a a b 2b 0,1 0,05
  a + 2b = 0,1
  aX + bY = 1,1 => 
  có 1 kim loại có M < 11 dựa vào đáp án chọn Li
  Câu 13: Cho các phát biểu sau:
  Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;
  Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;
  Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;
  Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại disaccarit;
  Phát biểu đúng là
  A. (3) và (4). B. (1) và (3). C. (1) và (2). D. (2) và (4).
  Giải : Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vì trong môi trường kiềm thì Fructozơ có thể chuyển hóa thành glucozơ(trong phân tử có nhóm CHO)
  * Saccarozơ và tinh bột đều bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác
  Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp
  Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit còn saccarozơ đều thuộc loại disaccarit
  Câu 14: Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?
  A. HNO3. B. H2SO4. C. FeCl3. D. HCl.
  Giải : dung dịch loãng H2SO4 và HCl không có tính oxi hóa nên sắt tác dụng với 2 dung dịch axit này tạo muối sắt(II)
  Fe + 2H+ Fe2+ H2
  dung dịch FeCl3 tính oxi hóa yếu khi cho sắt tác dụng tạo muối sắt(II)
  Fe + 2Fe3+ 3Fe2+
  dung dịch HNO3 loãng có tính oxi hóa mạnh và dư nên sắt tác dụng với dung dịch axit này tạo muối sắt(III)
  Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
  Câu 15: Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm ankan và anken. Tỉ khối của X so với khí hiđro là 21,75. Phần trăm thể tích của butan trong X là
  A. 33,33% B. 50,00% C. 66,67% D. 25,00%
  Giải : % pứ =
   
  Gửi ý kiến