DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Các phương pháp cân bằng phản ứng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Lê Thị Lệ Tình (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:07' 03-07-2008
  Dung lượng: 775.5 KB
  Số lượt tải: 767
  Số lượt thích: 0 người  Chương trình Hóa học


  III CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

  Nguyên tắc chung để cân bằng phản ứng oxi hóa khử là số điện tử cho của chất khử phải bằng số điện tử nhận của chất oxi hóa hay số oxi hóa tăng của chất khử phải bằng số oxi hóa giảm của
  chất oxi hóa.

  III.1. PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (THĂNG BẰNG ELECTRON)

  Thực hiện các giai đoạn:

  + Viết phương trình phản ứng xảy ra với đầy đủ tác chất, sản phẩm (nếu đầu bài yêu cầu bổ
  sung phản ứng, rồi mới cân bằng).

  + Tính số oxi hóa của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi. Nhận diện chất oxi hóa, chất khử.

  + Viết phản ứng cho, phản ứng nhận điện tử (Phản ứng oxi hóa, phản ứng khử). Chỉ cần viết nguyên tử của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi, với số oxi hóa được để bên trên. Thêm hệ số thích hợp để số nguyên tử của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi hai bên bằng nhau.

  + Cân bằng số điện tử cho, nhận. Số điện tử cho của chất khử bằng số điện tử nhận của chất oxi hóa (Hay số oxi hóa tăng của chất khử bằng số oxi hóa giảm của chất oxi hóa) bằng cách thêm hệ
  số thích hợp.

  + Phối hợp các phản ứng cho, nhận điện tử; các hệ số cân bằng tìm được; và phản ứng lúc đầu
  để bổ sung hệ số thích hợp vào phản ứng lúc đầu.

  + Cuối cùng cân bằng các nguyên tố còn lại (nếu có) như phản ứng trao đổi.

  Các thí dụ: Cân bằng các phản ứng sau đây theo phương pháp cân bằng điện tử.

  Thí dụ 1

  +7 +2 +2 +3
  KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O Chất oxi hóa Chất khử

  +7 +2
  2 Mn +5e- Mn (phản ứng khử)
  +2 +3
  5 2Fe -2e- 2Fe (Phản ứng oxi hóa)
  (+4) (+6)

  2KMnO4 + 10FeSO4 + H2SO4 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
  2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O

  Thí dụ 2:
  
  +8/3 +5 +3 +2
  Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
  Chất khử Chất oxi hóa

  +8/3 +3
  3 3Fe - e- 3Fe (Phản ứng oxi hóa)
  (+8) (+9)
  +5 +2
  N + 3e- N (Phản ứng khử)


  3Fe3O4 + HNO3 9Fe(NO3)3 + NO + H2O

  3Fe3O4 + 28HNO3 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

  [ Trong 28 phân tử HNO3 của tác chất, chỉ có 1 phân tử là chất oxi hóa thật sự, còn 27 phân tử
  tham gia trao đổi (tạo môi trường axit, tạo muối nitrat)]


  Thí dụ 3:
  
  +2 -1 0 +3 -2 +4 -2
  FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
  Chất khử Chất oxi hóa
  Pirit sắt, Sắt (II) pesunfua

  +2 +3
  2Fe -2e- 2Fe (Phản ứng oxi hóa)
  (+4) (+6)
  2 -22e-
  -1 +4
  4S - 20e- 4S (Phản ứng oxi hóa)
  (-4) (+16)

  0 -2
  11 O 2 + 4e- 2O (Phản ứng khử)
  (0) (-4)

  4FeS2 + 11O2 t0 2Fe2O3 + 8SO2

  Thí dụ 4:
  +2y/x +5 +3 +2
  FexOy + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
  Chất khử  Chất oxi hóa

  +2y/x +3
  3 xFe - (3x-2y)e- xFe (Phản ứng oxi hóa)
  (+2y) (+3x)

  +5 +2
  (3x-2y) N +3e- N (Phản ứng khử)


  3FexOy + (3x-2y)HNO3 3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO + H2O
  3FexOy + (12x-2y)HNO3 3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO + (6x-y)H2O

  Thí dụ 5:
  
  +2y/x +5 +n +1
  MxOy + HNO3 M(NO3)n + N2O + H2O
  chất khử  chất oxi hóa

  +2y/x +n
  8 xM - (nx-2y)e- xM (Phản ứng oxi hóa)
  (+2y) (+nx)

  +5 +1
  (nx-2y) 2N + 8e- 2N (Phản ứng khử)
  (+10) (+2)

  8MxOy + (2nx-4y)HNO3 8xM(NO3)n + (nx-2y)N2O + H2O

  8MxOy + (10nx-4y)HNO3 8xM(NO3)n + (nx-2y)N2O + (5nx-2y)H2O

  [ (2nx - 4y) phân tử HNO3 là chất oxi hóa thật sự, nó bị khử tạo (nx-2y) phân tử N2O; còn (10nx-4y) - (2nx- 4y) = 8nx phân tử HNO3 tham gia trao đổi, tạo môi trường axit, tạo muối nitrat, trong đó số oxi hóa của N không đổi]  Thí dụ 6:


  0 +5 +3 +2 +1
  Al + HNO3 Al(NO3)3 + xNO + yN2O + H2O
  Chất khử Chất oxi hóa


  0 +3
  (3x+8y) Al -3e- Al (Phản ứng oxi hóa)

  +5 +2
  xN +3xe- xN (Phản ứng khử)
  (+5x) (+2x)
  3 + (3x+8y) e-
  +5 +1
  2yN +8ye- 2yN (Phản ứng khử)
  (+10y) (+2y)


  (3x+8y)Al + (3x+6y)HNO3 (3x+8y)Al(NO3)3 + 3xNO + 3yN2O + H2O

  (3x +8y)Al +(12x+30y)HNO3 (3x+8y)Al(NO3)3 + 3xNO + 3yN2O + (6x+15)H2O


  Thí dụ 7:
  
  +2y/x +2 +2m/n +4
  FexOy + CO t0 FenOm + CO2
  Chất oxi hóa  Chất khử

  +2y/x +2m/n
  nxFe + (2ny-2mx)e- nxFe (Phản ứng khử)
  (+2ny) (+2mx)

  +2 +4
  (ny-mx) C -2e- C (Phản ứng oxi hóa)

  nFexOy + (ny-mx)CO xFenOm + (ny-mx)CO2  Thí dụ 8:
  
  +8/3 +5 +3 +2y/x
  Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
  Chất khử Chất oxi hóa

  +8/3 +3
  (5x-2y) 3Fe - e- 3Fe (Phản ứng oxi hóa)
  (+8) (+9)

  +5 +2y/x
  xN + (5x-2y)e- xN (Phản ứng khử)
  (+5x) (+2y)


  (5x-2y)Fe3O4 + xHNO3 (15x-6y)Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

  (5x-2y)Fe3O4 + (46x-18y)HNO3 (15x-6y)Fe(NO3)3 + NxOy + (23x-9y)H2O
  Thí dụ 9:
  -1 +6 +1 +3
  CH3-CH2-OH + K2Cr2O7 + H2SO4 CH3-CHO + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
  Chất khử Chất oxi hóa

  -1 +1
  3 C - 2e- C (Phản ứng oxi hóa)

  +6 +3
  2Cr + 6e- 2Cr xN (Phản ứng khử)
  (+12) (+6)

  3CH3-CH2-OH + K2Cr2O7 + H2SO4 3CH3-CHO + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

  3CH3-CH2-OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 3CH3-CHO + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O


  Thí dụ 10:
  
  0 +7 +4 +2
  C6H12O6 + MnO4- + H+ CO2 + Mn2+ + H2O
  Chất khử Chất oxi hóa

  0 +4
  5 6C - 24e- 6C (Phản ứng oxi hóa )
  (0) (+24)
  +7 +2
  24 Mn + 5e- Mn (Phản ứng khử )

  5C6H12O6 + 24MnO4- + H+ 30CO2 + 24Mn2+ + H2O
  5C6H12O6 + 24MnO -
  + 72H+
  30CO2 + 24Mn2+
  + 66H2O
  Thí dụ 11: +2 -1 +6 +3 +4
  FeS2 + H2SO4(đ, nóng ) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  Chất khử Chất oxi hóa

  +2 +3
  2Fe - 2e- 2Fe
  (+4) (+6)
  -22e-
  -1 +4
  4S - 20e 4S
  (-4) (+6)

  +6 +4
  11 S + 2e- S

  2FeS2 + 11H2SO4 Fe2(SO4)3 + 15SO2 + H2O

  2FeS2 + 14H2SO4 Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O
  Thí dụ 12:


  CnH2n + 1OH + K2Cr2O7 +H2SO4 CH3COOH + CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

  (Cho biết số mol CH3COOH và CO2 tạo ra bằng nhau)

  Kết quả :
  9 CnH2n + 1OH + 5n K2Cr2O7 + 20n H2SO4

  3n CH3COOH + 3n CO2 + 5n Cr2(SO4)3 + 5n K2SO4 + (23n +9) H2O


  Thí dụ 13:


  CxHyO + KMnO4 + HCl CH3-CHO + CO2 + MnCl2 + KCl + H2O
  (Cho biết số mol giữa CH3-CHO với CO2 là 1 : 1)

  Kết quả :


  15CxHyO + (2x+ 3y -6)KMnO4 + (6x +9y -18)HCl
  5xCH3-CHO + 5xCO2 + (2x +3y -6)MnCl2 + (2x+3y -6)KCl + (-7x +12y -9)H2O
  Thí dụ 14:


  CnH2n - 2 + KMnO4 + H2O KOOC-COOK + MnO2 + KOH

  Kết quả :


  6CnH2n - 2 + (10n -4)KMnO4 + (4 -4n) H2O
  3nKOOC-COOK + (10n -4)MnO2 + (4n -4)KOH
  Thí dụ 15:


  Zn + H2SO4 (đ, nóng ) ZnSO4 + SO2 + H2S + H2O
  (Tỉ lệ số mol n SO2 : n H2S = a : b)

  Kết quả :


  (a+4b)Zn + (2a+5b)H2SO4 (a+4b)ZnSO4 + aSO2 + bH2S + (2a+4b)H2O
  Thí dụ 16:


  K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 K2SO4 + MnSO4 + H2O

  Kết quả :


  5K2SO3 + 2KMnO4 + 6KHSO4 9K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O


  Ghi chú

  G.1. Phản ứng tự oxi hóa khử (Phản ứng tự oxi hóa tự khử) là một loại phản ứng oxi hóa khử đặc biệt, trong đóï một chất vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử và có sự cho,
  nhận điện tử giữa các phân tử của cùng một chất. Nghĩa là phân tử chất này cho điện
  tử (đóng vai trò chất khử) đến một phân tử khác của cùng chất ấy (đóng vai trò chất
  oxi hóa). Trong thực tế thường gặp chỉ một nguyên tố trong phân tử có số oxi hóa thay
  đổi và hệ số nguyên đứng trước phân tử tác chất này  2.
  Thí dụ :

  +4 +5 +2
  3NO2 + H2O 2HNO3 + NO
  Chất khử Axit nitric Nitô oxit
  Chất oxi hóa (2 phaân töû NO2 cho đieän töû, 1 phaân töû NO2 nhaän đieän töû)

  +4 +3 +5
  2NO2 + 2NaOH NaNO2 + NaNO3 + H2O
  Chất oxi hóa i Natri nitrit Natri nitrat
  Chất khử (1 phaân töû NO2 cho đieän töû, 1 phaân töû NO2 nhaän đieän töû)


  0 0 +1 -1
  H-CHO + H-CHO t0, Xt O=CH-CH2-OH
  Chất khử Chất oxi hóa
  (2H-CHO)
  G.2. Phản ứng oxi hóa khử nội phân tử là một phản ứng oxi hóa khử đặc biệt, trong đó một chất vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử và có sự cho, nhận điện tử ngay trong một phân tử chất đó. Thường gặp hai nguyên tố khác nhau trong phân tử có số oxi hóa thay đổi. Nhưng cũng có trường hợp chỉ một nguyên tố trong phân tử có số oxi hóa thay đổi (nguyên tử này cho điện tử và nguyên tử của cùng nguyên tố ấy trong cùng phân tử nhận điện tử).  Thí dụ :
  
  +7 -2 +6 +4 0
  2KMnO4 t0 K2MnO4 + MnO2 + O2
  Chất oxi hóa Kali manganat Mangan đioxit Oxi
  Chất khử (Mn nhận điện tử, O cho điện tử trong cùng phân tử KMnO4)


  +6 -2 +6 +3 0
  2 K2Cr2O7 t0 2K2CrO4 + Cr2O3 + 3/2O2
  Chất oxi hóa Kali cromat Crom(III) oxit
  Chất khử (Cr nhận điện tử, O cho điện tử trong cùng phân tử K2Cr2O7)
  +5 -2 -1 0
  2KClO3 MnO2 , t0 2KCl + 3O2  Chất oxi hóa
  Chất khử

  0 -1 +1
  Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O
  Chất oxi hóa Natri clorua Natri hipoclorit
  Chất khử (Nguyên tử Cl này cho điện tử và nguyên tử Cl kia trong cùng phân tử Cl2
  nhận điện)

  -2 -2 -3 -1
  CH2 = CH2 + H2O H3PO4, t0, p CH3-CH2-OH
  Tâm oxi hóa T âm kh ử


  Bài tập 10  Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau đây theo phương pháp cân bằng điện tử:

  H2SO4(đ, nóng ) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  H2 t0 FenOm + H2O

  3) Ca3(PO4)2 + SiO2 + C t0 P4 + CO + CaSiO3

  4) MxOy + H2SO4(đ, nóng ) M2(SO4)n + SO2 + H2O

  5) NaCrO2 + Br2 + NaOH Na2CrO4 + NaBr + H2O

  6) Zn + HNO3(l) Zn(NO3)2 + xNO2 + yNO + H2O

  Bài tập 10’

  Cân bằng các phản ứng sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

  1) C12H22O11 + MnO4- + H+ CO2 + Mn2+ + H2O

  2) CnH2n + 1CHO +KMnO4+H2SO4 CH3COOH + CO2 +MnSO4+K2SO4 +H2O
  (n CH3COOH : n CO2 = 1 : 1)

  3) Zn + KNO3 + KOH K2ZnO2 + NH3 + H2O

  4) Al + KNO2 + NaOH + H2O KAlO2 + NaAlO2 + NH3

  5) Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2 O

  6) CnHmO + KMnO4 + H2SO4 CH3CHO + CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
  (n CH3CHO : n CO2 = 1 : 1)


  III. 2. PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG ION - ĐIỆN TỬ

  Thực hiện các bước sau đây:

  + Viết phương trình phản ứng với đầy đủ tác chất, sản phẩm (nếu chưa có phản ứng sẵn).

  + Tính số oxi hóa của các nguyên tố có số oxi hóa thay đổi. Nhận diện chất oxi hóa, chất khử.

  + Viết dưới dạng ion chất nào phân ly được thành ion trong dung dịch. (Chất nào không phân ly được thành ion như chất không tan, chất khí, chất không điện ly, thì để nguyên dạng phân tử hay nguyên tử). Tuy nhiên chỉ giữ lại
  nhưng ion hay phân tử nào chứa nguyên tố có số oxi hóa thay đổi (ion hay phân tử nào chứa nguyên tố có số oxi hóa không thay đổi thì bỏ đi).

  + Viết các phản ứng cho, phản ứng nhận điện tử (chính là các phản ứng oxi hóa, phản ứng khử). Viết nguyên cả dạng ion hay phân tử, với số oxi hóa để bên trên. Thêm hệ số thích
   
  Gửi ý kiến