Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

ho so to truong

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kien Ma Ra
Ngày gửi: 15h:31' 01-03-2011
Dung lượng: 230.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
BIEÅU 12 : THEO DOÕI LÒCH DAÏY CUÛA GIAÙO VIEÂN (2010 - 2011)
Aùp duïng töø :Ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2011
TT HOÏ VAØ TEÂN TIEÁT THÖÙ / BUOÅI SAÙNG THÖÙ / BIOÅI CHIEÀU
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 KIEÂN MA RA 1 NGLL Sinh 6..6
2 NGLL
3 Sinh 9.1 BT9 Sinh 9.1
4 Sinh 9.3 BT9 BT.9 Sinh 9.3 Sinh 9.2
5 Sinh 9.2 Sinh 6.6
2 DÖÔNG .T .T. LOAN 1 Sinh 6.3 CN6.6
2 CN6.6 CN6.5 CN6.5
3 Sinh 6.1
4 Sinh 6.2 CN6.4
5 Sinh 6.1 CN6.4 Sinh 6.2 Sinh 6.3 SHCN
3 HUYØNH THÒ THAÉM 1 CN6.2 CN6.1 Sinh 8.3 Sinh 8.1
2 CN6.3 CN6.2 Sinh 8.1 Sinh 8.2
3 CN6.1 CN6.3 Sinh 8.2
4 Sinh 8.3
5 SHCN
4 SÔN .T. THA QUI 1
2
3 Sinh 6.4
4 Sinh 6.4 Sinh 6.5
5 Sinh 6.5
5 LEÂ THÒ THUYØ AN 1 Sinh 7.4 Sinh 7.1
2 Sinh 7.4 Sinh 7.2 Sinh 7.1
3 Sinh 7.5 Sinh 7.3
4 Sinh 7.3 Sinh 7.2
5 Sinh 7.5 SHCN
6 HAØ ÑIEÀN ANH 1
2 CN 7.3 CN 7.2 Sinh 8.4 CN 7.5
3 CN 7.1 CN 7.5 CN 7.1 CN 7.4
4 Sinh 8.4 CN 7.3
5 CN 7.4 CN 7.2 SHCN
 
Gửi ý kiến