DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề thi thử thầy Hiền ĐHSP Huế 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Lý Chí Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:18' 14-05-2009
  Dung lượng: 58.5 KB
  Số lượt tải: 243
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA SỐ 27
  Câu 1. Cho sơ đồ phản ứng: . Phản ứng thuận được gọi là phản ứng:
  A. thuỷ phân este B. xà phòng hóa C. este hóa D. cộng hợp H2O E. Cả A, B đều đúng
  Câu 2. Có các nhận xét sau đây khi so sánh giữa axit propionic và axit acrilyc:
  1. Đều có cùng số nguyên tử cacbon, là axit đơn chức, làm quỳ tím hóa đỏ
  2. Là 2 axit đồng phân, đơn chức, chỉ khác nhau về cấu tạo 3. Đều tác dụng được với Na, NaOH và dd Brôm
  4. Phân tử đều có một nguyên tử H linh động nên thể tích H2 thoát ra khi cho tác dụng với Na là như nhau
  5. Cả 2 axit khi tác dụng với dung dịch NaHCO3 đều cho khí CO2 Những nhận xét đúng là:
  A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 4, 5 C. 4, 5 D. 1, 5 E. 2, 4, 5
  Câu 3. Có các axit: Fomic, axetic, acrilic, metacrilic, lactic. Số các axit tác dụng được với H2 (xt: Ni, t0) và với dung dịch nước Brôm theo thứ tự là: A. 2, 3 B. 4, 2 C. 3,4,5 D. 3, 4
  Câu 4. Có sơ đồ phản ứng: GlucozơPVA Chất Y là:
  A. C2H5OH B. CH3COOH C. C2H3COOH D. CH2=(CH3)C-COOH
  Câu 5. Lipit là loại hợp chất hữu cơ: A. Trong phân tử có chứa các nguyên tố C, H, O, N B. Là este của axit với glixerin
  C. Là este của axit béo với rượu no 3 chức D Là este của axit béo đơn chức với glixerin
  Câu 6. Trong các công thức sau, công thức nào có thể là este: C2H4O2 (1); C2H6O2 (2); C3H4O2 (3); C3H8O2 (4)
  A. (1); (2) B. (2); (3) C. (2); (4) D. (1); (3)
  Câu 7. Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhóm chức cacbonyl cần thực hiện phản ứng với chất:
  A. Cu(OH)2 B. AgNO3(NH3) C. NaHSO3 D. Dd Br2 E . Tất cả đều đúng
  Câu 8. Khi đun nóng dd saccarozơ với dung dịch H2SO4, sản phẩm thu được có phản ứng tráng gương là:
  A. Do có tạo anđehit B. Do trong môi trường axit thì saccaro cho phản ứng tráng gương
  C. Do sự thuỷ phân tạo 2 phân tử glucozơ D. Do có sự chuyển mạch vòng thành mạch hở
  Câu 9. Chọn phát biểu sai: A. Protit là một polime B. Tinh bột, xenlulozơ là polime
  C. Protit là polime thiên nhiên D. Chất béo không phải là polime
  Câu 10. Thuỷ tinh hữu cơ được điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây:
  A. CH2=CH-CN B. CH2=CH-COOCH3 C. CH2=C(CH3)-COOH D. CH2=CCl-COOCH3
  Câu 11. Nilon – 6,6 là: A. Hexacloxiclohexan B. Poliamit của axit ađipic với điaminnohexan
  C. Poliamit của axit hexađioic 1,6 với hexametilenđiamin D. Poliamit của axit caproic E. Cả B và C
  Câu 12. Polime có dạng mạng không gian là:
  A. Nhựa bakelit B. Cao su lưu hóa C. Amilopectin D. Cả A, B, C E. Chỉ có A, B
  Câu 13. Để phân biệt rượu etylic 450 và dung dịch fomalin có thể dùng:
  A. Na B. Dd AgNO3(NH3) C. Cu(OH)2, OH- D. Chỉ có A, B E. Cả A, B, C
  Câu 14. Lấy 0,94g 2 anđehit no đơn chức kế tiếp tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 được 3,24g Ag. 2 anđehit là:
  A. HCHO và CH3CHO B. CH3CHO và C2H5CHO C. C2H5CHO và C3H7CHO D. A và B
  Câu 15. Đốt cháy hoàn tàn 0,1mol muối Natri của một axit đơn chức thu được hơi nước, Na2CO3 và 0,15mol CO2. Muối là: A. HCOONa B. CH3COONa C. C2H5COONa D. C3H7COONa
  Câu 16. 1,9g hỗn hợp x gồm một rượu no đơn chức và một rượu không no đơn chức. Hóa hơi hỗn hợp X thu
   
  Gửi ý kiến