DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  đề thi thử đai học -2007

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tô Thị Mơ
  Ngày gửi: 20h:40' 09-05-2008
  Dung lượng: 63.0 KB
  Số lượt tải: 89
  Số lượt thích: 0 người
  Së GD-§T Th¸i B×nh
  THPT §«ng thuþ Anh

  §Ò thi thö vµo ®¹i häc n¨m 2007
  Khèi A & B (THPT kh«ng ph©n ban)
  Thêi gian lµm bµi : 90 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò thi )
  ( tæng sè 50 c©u )
  C©u 1 : Cho este cã c«ng thøc CH3COOC6H5 t¸c dông víi dd NaOH d­ thu ®­îc hçn hîp s¶n phÈm A . S¶n phÈm A gåm :
  A. 1 muèi vµ 1 r­îu B. 1 muèi vµ phªnol
  C. 2 Muèi D. ChØ cã B lµ sai
  C©u 2 : Dung dÞch nµo trong c¸c dung dÞch axit sau ®©y kh«ng ®­îc chøa trong b×nh b»ng thuû tinh :
  A. HCl B. H2SO4
  C. HF D. HNO3
  C©u 3 : Xµ phßng ho¸ hoµn toµn 21,12 gam hçn hîp X gåm 2 este lµ HCOOC3H7 vµ C2H5COOCH3 th× dïng hÕt V lÝt dung dÞch NaOH 1,5 M . Gi¸ trÞ V tÝnh ®­îc lµ :
  A. 0,16 lÝt B. 1,6 lÝt
  C. 2,4 lÝt D. 0,24 lÝt
  C©u 4 : BÖnh nh©n ph¶i tiÕp ®­êng ( tiªm hoÆc truyÒn dung dÞch ®­êng vµo tÜnh m¹ch ) , ®ã lµ lo¹i ®­êng nµo sau ®©y ?
  A. Saccarin ( ®­êng ho¸ häc ) B. Saccaroz¬
  C. Mantoz¬ C. Glucoz¬
  C©u 5 : Hîp chÊt h÷u c¬ A cã c«ng thøc C2H5ONO2 thuéc lo¹i hîp chÊt sau :
  A. Hîp chÊt nitro B . Aminoaxit
  C. Este D. NhiÒu lo¹i chÊt kh¸c nhau .
  C©u 6: Hçn hîp A gåm 2 r­îu ®¬n chøc , cã sè mol b»ng nhau . LÊy 11,8 gam A t¸c dông võa ®ñ víi Na kim lo¹i thu ®­îc 2,24 lÝt khÝ §KTC vµ m gam hçn hîp muèi khan . MÆt kh¸c , §èt ch¸y hoµn toµn 11,8 gam A th× thu ®­îc 13,44 lÝt CO2 §KTC . Gi¸ trÞ m vµ c«ng thøc ph©n tö 2 r­îu lµ :
  A. 16,2 gam ; C2H5OH , C3H7OH B. 16,2 gam ; C3H7OH , C3H5OH
  C. 15,2 gam ; CH3OH , C2H5OH D. 15,2 gam ; C3H7OH , C3H5OH
  C©u 7: Ph¶n øng nµo sau ®©y cã thÓ x¶y ra trong dung dÞch n­íc ?
  a) CH3COOH + CaCl2 b) CH3COOH + NaHCO3
  c) CH3COOH + NaHSO4 d) CH3COOH + C6H5ONa
  e) CH3COOH + C6H5COONa
  A. a) , b) , d) B. b) , d)
  C. b) , d ) , e) D. C¶ 5 ph¶n øng ®Òu cã thÓ x¶y ra
  C©u 8: Trong c«ng nghiÖp , nh«m ®­îc s¶n xuÊt tõ quÆng boxit :
  A. B»ng ph­¬ng ph¸p thuû luyÖn B. B»ng ph­¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn
  C. Trong lß cao D. B»ng ph­¬ng ph¸p ®iÖn ph©n nãng ch¶y.
  C©u 9: §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp gåm etylen , propylen vµ iso-butylen b»ng oxi d­ , dÉn toµn bé khÝ vµ h¬i vµo b×nh chøa dung dÞch n­íc v«i trong d­ th× khèi l­îng b×nh t¨ng thªm a gam , ®ång thêi läc dung dÞch thu ®­îc 25 gam kÕt tña . Gi¸ trÞ a tÝnh ®­îc lµ :
  A. 15,5 gam B. 16,5 gam
  C. 17,5 gam D. 18,5 gam
  C©u 10 : Trong ph¶n øng : NO2 + NaOH NaNO3 + NaNO2 + H2O
  NO2 ®ãng vai trß lµ ?
  A. ChÊt oxi ho¸ B. ChÊt khö
  C. ChÊt tù oxi ho¸ -khö D. Kh«ng lµ chÊt khö , kh«ng lµ chÊt oxi ho¸ .
  C©u 11 : Trong ph¶n øng : HSO4- + H2O SO42- + H3O+ . N­íc ®ãng vai trß chÊt :
  A. Axit B. Baz¬
  C. Oxi ho¸ D. Khö
  C©u 12 : Chia mét l­îng hçn hîp 2 r­îu no , ®¬n chøc thµnh 2 phÇn b»ng nhau :
  + PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 6,6 gam CO2
  + PhÇn 2 ®em t¸ch n­íc hoµn toµn ®­îc hçn hîp 2 anken . §èt ch¸y hoµn toµn 2 anken th× khèi l­îng n­íc thu ®­îc lµ :
  A. 1,8 gam B. 2,7 gam
  C. 3,6 gam D. 4,5 gam
  C©u 13 : C«ng thøc ph©n tö cña mét r­îu A lµ CnHmOx . §Ó cho A lµ r­îu no th× m ph¶i cã gi¸ trÞ lµ :
  A. m = 2n B. m = 2n + 1
  C. m = 2n + 2 D. m = 2n - 1
  C©u 14 : Trong c¸c dung dÞch cã cïng nång ®é mol sau ®©y , dung dÞch nµo cã ®é dÉn ®iÖn kÐm nhÊt ?
  A. KCl B. Na2SO4
  C. CH3COONa D. CH3COOH
  C©u 15 : Dung dÞch C6H5ONa cã gi¸ trÞ pH lµ :
  A. > 7 B. < 7
  C. = 7 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc
  C©u 16 : Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp A gåm a mol Fe , 0,1 mol Fe3O4 , 0,15 mol FeO t¸c dông víi dung dÞch HCl d­ thu ®­îc dung dÞch B vµ 1,12 lÝt khÝ ë ®ktc . Cho B t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ thu ®­îc kÕt tña D . Nung D ngoµi khång khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi nhËn ®­îc m gam chÊt r¾n . Gi¸ trÞ m tÝnh ®­îc lµ :
  A. 36 gam B. 40 gam
  C. 56 gam D. 80 gam
  C©u 17 : Cho 2,4 gam hçn hîp X chøa C2H5OH , CH3COOH , C6H5OH t¸c dông võa ®ñ víi Na kim lo¹i thu ®­îc 403,2 ml khÝ ë ®ktc . C« c¹n dung dÞch thu ®­îc m gam muèi khan . TÝnh m .
  A. 2,319 gam B. 9,213 gam
  C. 3,921 gam D. 3,192 gam
  C©u 18 : ChØ dïng thªm mét chÊt nµo sau ®©y ®Ó ph©n biÖt 4 chÊt : Axit axetic , r­îu etylic , glucoz¬ vµ etylen glycol ( C2H4 (OH)2 ) :
  A. Cu(OH)2 B. Quú tÝm
  C. CaCO3 D. CuO
  C©u 19 : Liªn kÕt ho¸ häc trong ph©n tö F2 , Cl2 , Br2 , I2 , N2 ®Òu lµ :
  A. Liªn kÕt ion B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ ph©n cùc
  C. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng ph©n cùc D. Liªn kÕt ®«i .
  C©u 20 : Cho c¸c chÊt sau : NH3 , HCl , C2H5Cl , CH3OH . Nh÷ng chÊt cã thÓ t¹o liªn kÕt hidro khi hoµ tan trong n­íc lµ :
  A. CH3OH B. CH3OH , NH3
  C. CH3OH , NH3 , HCl D. C¶ 4 chÊt trªn .
  C©u 21 : Mét hçn hîp bét kim lo¹i gåm Fe vµ Cu cã khèi l­îng 12,4 gam ( sè mol Cu gÊp 3 lÇn sè mol Fe ) t¸c dông víi mét dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®­îc dung dÞch A , V lÝt khÝ NO ë ®ktc lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt , sau ph¶n øng cßn d­ 2,24 gam Cu . Gi¸ trÞ V lµ :
  A. 2,24 lÝt B. 2,464 lÝt
  C. 2,837 lÝt D. 3,36 lÝt
  C©u 22 Cho dung dÞch c¸c muèi sau: Na2SO4 ; BaCl2 ; Al2(SO4)3; vµ NaAlO2, c¸c dung dÞch lµm giÊy quú tÝm ho¸ ®á lµ:
  A. BaCl2 B. Al2(SO4)3 C.. NaAlO2 D. Na2SO4

  C©u 23 : Cho hçn hîp X gåm 0,4 mol mçi kim lo¹i Fe , Mg , Al t¸c dông víi mét l­îng dung dÞch H2SO4 ®Æc , nãng thu ®­îc 0,4 mol s¶n phÈm Y duy nhÊt h×nh thµnh do sù khö cña S+6 . S¶n phÈm khö ®ã lµ :
  A. S B. SO2
  C. H2S D. H2
  C©u 24 : Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lu«n ®óng ?
  TÝnh baz¬ cña amin no bËc I < BËc II < bËc III .
  Hîp chÊt este kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c
  Axit yÕu kh«ng bao giê ®Èy ®­îc axit m¹nh ra khái muèi
  TÝnh axit gi¶m dÇn theo d·y HI > HBr > HCl > HF .
  C©u 25 : Isopren cã thÓ céng HBr theo tû lÖ mol 1 : 1 t¹o ra sè s¶n phÈm tèi ®a lµ :
  A. 8 B. 6
  C. 4 D. 2
  C©u 26 : Nguyªn tö A cã tæng sè h¹t p , n , e lµ 82 . Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 22 . A cã sè khèi lµ :
  A. 54 B.55
  C. 56 D. 58
  C©u 27 : Cr¨cking 11,6 gam butan thu ®­îc hçn hîp khÝ X gåm metan , etan , etylen , propen , hidro vµ butan cßn d­ . TÝnh khèi l­îng n­íc thu ®­îc khi ®èt ch¸y hoµn toµn X ?
  A. 15 gam B. 18 gam
  C. 21 gam D. kh«ng tÝnh ®­îc .
  C©u 28 : Cho polime sau :
  ( CH2— CH ) n

  OCOCH3
  Polime nµy lµ s¶n phÈm trïng hîp cña ®¬n ph©n sau :
  A. Metyl acrylat B. Metyl meta-crylat
  C. Vinyl axetat D. Axit iso butyric .
  C©u 29 : Chän c©u ph¸t biÓu sai :
  Clo t¸c dông víi Fe cho muèi s¾t (III) clorua
  §èt Fe trong kh«ng khÝ
   
  Gửi ý kiến